Peter Petersenschool stuurt gemeente Haren brandbrief | Update

HAREN

De directie van de Peter Petersenschool in Haren stuurde de gemeente Haren een brandbrief met betrekking tot het voorstel 'Locatiekeuze en verkeersafwikkeling herhuisvesting Brinkschool', dat vandaag in de gemeenteraad/commissie besproken wordt. Hier leest u de brief.

Afgelopen woensdagavond werden wij als directie van de Peter Petersenschool verrast door een email met een vraag van de Groenlinks-fractie over stukken die voor maandag aanstaande ter bespreking van de raadscommissie zijn geagendeerd. In deze stukken staan de verregaande plannen van het college m.b.t. de verhuizing van de Brinkschool naar het voormalige Zernikegebouw naast de PPS. Naast een enkele kanttekening bij de feitelijke inhoud (bijvoorbeeld uitspraken van de PPS over het al dan niet over willen nemen van de Visio-locatie en de actuele leerlingenaantallen), hebben we vooral moeite met de korte termijn waarop nu ingrijpende besluiten moeten worden genomen. We hadden zelf al het initiatief genomen voor een gesprek met wethouder Verbeek, dat afgelopen donderdag plaatsvond. Tijdens het gesprek hebben we onze teleurstelling uitgesproken over het feit dat we als school niet zijn geïnformeerd over de nu voorliggende plannen en bijbehorend tijdspad. Zonder nu al te veel inhoudelijk op de plannen in te gaan (daarvoor ontbrak ons de tijd helaas), valt uit de onderzoeken en stukken op te maken dat er maar één serieuze variant mogelijk lijkt: Verhuizing van de Brinkschool naar het Zernikegebouw, sloop van de voormalige Visio-school t.b.v. parkeerplaatsen en een aantal aanvullende verkeersmaatregelen. Voor de PPS betekent het dat er voor 3 tot 4 klassen een andere permanente oplossing gevonden moet worden. De gemeente noemt daarbij als mogelijke opties uitbreiding van de huidige PPS of medegebruik van het Zernike-gebouw. Wat ons betreft is die laatste variant geen serieuze optie voor de PPS. Het doorsnijden van een basisschool met een doorgaande weg, annex fietsroute staat haaks op onze onderwijskundige uitgangspunten. Voor ons zou alleen uitbreiding van de huidige school met 3 of 4 lokalen een optie zijn. Dit hebben we ook aan de wethouder kenbaar gemaakt. Daarnaast hebben we onze grote zorg uitgesproken over de consequenties van de komst van bijna 400 extra leerlingen in een gebied van beperkte omvang met een al aanwezige, sterk groeiende Peter Petersenschool (richting 300 leerlingen) en een zeer slechte verkeerssituatie. We hebben in het gesprek met de wethouder aangegeven het bijzonder jammer te vinden dat er nu onder grote tijdsdruk een belangrijke onderwijshuisvestings-vraag moet worden opgelost. In de hele voorbereiding en uitwerking komt het woord ‘onderwijs’ amper voor. Terwijl er in onze optiek best een aantal interessante kansen liggen. Zo hebben we al in een eerder stadium van de overleggen de suggestie gedaan te kijken naar de mogelijkheden van een ‘vernieuwend’ integraal kindcentrum waarin bijvoorbeeld Brinkschool, PPS, kinderopvang, BSO, etc. gezamenlijk een plek kunnen krijgen. Daarbij met name kijkend naar de kansen die dit onderwijskundig biedt, in plaats van vanuit een verkeersprobleem te redeneren. Wij hebben daarom de wethouder voorgesteld wat meer tijd te nemen voor verkenning van dergelijke alternatieve oplossingen en kansen. Wij onderkennen de noodzaak van onze collega’s van de Brinkschool en de gemeente om het groeiend aantal leerlingen een passende oplossing te bieden en werken daar graag aan mee. Het lijkt ons echter, gezien de enorme impact van de voorliggende plannen op de betrokken scholen en de omgeving, verstandig om nog wat extra tijd te nemen voor een goede en zorgvuldige afweging van de verschillende mogelijkheden. Wij zouden daar, samen met gemeente en betrokkenen, graag een constructieve bijdrage aan leveren. Update: De raad van Haren heeft gisteravond het voorstel voor de verhuizing van de Brinkschool naar het Zernike-pand naast de PPS 'teruggestuurd' naar de wethouder. Behandeling in de raad is daarmee minimaal een maand uitgesteld. Dit geeft de ruimte om opnieuw met alle betrokken partijen in overleg te gaan voor een goede duurzame oplossing.

Auteur

kvanderweide