Over armoede in Haren

HAREN

Deze keer vindt het KANSKAARTENproject plaats in een wijk in het zuidoosten van Haren.

Het project heeft als doel om samen met de bewoners te kijken welke financiële ondersteuningsregelingen mogelijk voor hen van toepassing zijn. Uit de anonieme projectregistratie worden daarna signalen gehaald, die zicht geven op de armoede in Haren. Die signalen worden onder de aandacht van het gemeentebestuur gebracht, met de bedoeling de positie van inwoners met lage inkomens te verbeteren.

Werkwijze

Op 9 april gaat bij een kleine 200 adressen de actie van start, een KANSKAART wordt dan bezorgd. In de week van 16 april komen vrijwilligers de formulieren desgewenst toelichten en – indien van toepassing - weer meenemen. Vervolgens nemen deskundigen van Humanitas de hulpvragen in behandeling en nemen contact op met de indieners.

Aanleiding

Uit de vorige drie KANSKAARTENacties bleek dat ongeveer 10% van de mensen die zo’n kaart kregen, een hulpvraag had. Met die acties zijn nog lang niet alle naar schatting 300 huishoudens met een laag inkomen bereikt. Bovendien verdient armoede in Haren nog steeds veel meer aandacht dan het krijgt.

Signalen

Met de signalen die uit de acties naar voren kwamen heeft de Werkgroep commentaar geleverd op het huidige Harense armoedebeleid door in te spreken bij Raadscommissievergaderingen. Ook is in een aantal gesprekken met de wethouder besproken hoe de gemeente deze aanzienlijke groep het best zou kunnen ondersteunen. Het ging dan bijvoorbeeld over zaken als de (gebrekkige) informatievoorziening, de oprichting van een Cliëntenraad, de diverse gemeentelijke regelingen en bejegening van de doelgroep. De Werkgroep heeft onlangs een brief geschreven aan de Gemeenteraad, om ook hen te informeren over de hiervoor genoemde zaken.

Steun

Diverse organisaties als Humanitas, Stichting Leergeld, kerken, vakbonden en ouderenbonden ondersteunen het project.


Auteur

Redacteur