Een ingezonden artikel - ‘Open brief aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer’

HAREN

De redactie van het Harener Weekblad ontving een ingezonden artikel: ‘Open brief aan de leden van de Tweede en Eerste Kamer’, van E. van Wieren uit Haren.

Haren bij Groningen? – Een doorgestoken kaart – Een gotspe! Een politieke klucht in drie bedrijven

Eerste bedrijf

De Provinciale Staten van Groningen - De arrogantie van de macht Dik driekwart van de bevolking, allemaal inwoners van de gemeente Haren, heeft intussen al weer een hele poos terug bij hun volle bewustzijn tegen de fusie met de gemeenten Groningen en Ten Boer gestemd! Ik ben er zeker van, dat de tegenstemmers bij het laatste referendum over de zgn. ‘Sleepwet’, die een nipte meerderheid haalden, jaloers zullen zijn op dít eclatante en alles zeggend behaalde resultaat! Nou … een kind kan de was doen, denk je dan. Als dít niet een duidelijk politiek signaal is richting het Provinciaal Bestuur van Groningen, dan weet ik het niet meer. En toch - hoe bestaat het- toch trekt dit Bestuur zich hier niets van aan maar gaat onverminderd door met het doordrukken c.q. doorrammen van wat zíj willen. Over ‘democratie’ gesproken!!! N.b. een Bestuur, dat nog maar kort geleden in het Harener Weekblad, onder het hoofdje “Nieuws van de provincie Groningen” inwoners, (belangen)-organisaties en bedrijven in de provincie Groningen opriep te komen “Praten met de Staten. Spreken is goud!”, want (en nu komt het) “Tijdig spreken is ‘goud’, want uw mening doet er toe”! Ik dacht even: hè, wat is dit; dit kan toch niet waar zijn?!!!: Kom praten, want als je op tijd met óns spreekt, vinden wij dat ‘goud’. Uw mening telt! Zijn ze misschien schizofreen geworden?! Hoe kan ik hemelsnaam het een met het ander rijmen? Vertoont de Pro-vincie misschien twee gezichten; heeft ze een ‘Januskop’? Weet u het? Ik weet het in elk geval niet. Ik weet wel één ding: vanaf het allereerste begin stond al als een paal boven water vast voor de Provincie, dat natuurlijk Haren bij Groningen gevoegd moest worden, goedschiks of kwaadschiks. Ik herinner me nog heel goed, hoe al weer een aantal jaren terug de voormalige Commissaris van de Koning(in), dhr. Max van den Berg, zich liet ontvallen, dat t.z.t. natuurlijk de gemeente Haren bij Groningen zou komen. De kaarten waren toen al geschud! Al zou bij wijze van spreken ook héél de bevolking van Haren er op tegen zijn, dan nog ging het door. Van deze ‘grote’ leider indertijd, de ‘Messias’ van de PvdA, viel trouwens zoiets ook wel te verwachten. Toen ik een poosje terug dat een mij onbekende Groninger vertelde, zei hij tegen mij zoiets als: o dat is voor mij geen nieuws. Max was altijd al een dictator! Ik wist even niet wat ik te horen kreeg! De eerstverantwoordelijke voor deze gang van zaken is de gedeputeerde van CDA-huize: dhr. Patrick Brouns, n.b. woonachtig in het dorp Haren, ‘de groene parel van het Noorden’. Trouwens niet alleen hij vindt het prettig om in Haren te wonen. Oók oud-burgermeesters van Groningen gaan na hun pensioen niet in de stad wo-nen (ben je nou helemaal gek!) maar uiteraard in het zo mooi landelijk en liefelijk gelegen Haren! Ik herinner me nog heel goed, hoe graag hij gedeputeerde wilde worden. Op zich is daar niets mis mee, als iemand een dergelijke ‘ambt’ ambiëert. Hem werd toen juist m.h.o. daarop gevraagd: en als mensen straks gaan stemmen over deze fusie, wordt er dan wel naar hen geluisterd? Jazeker, daar hoefde hij niet lang over na te denken. We houden rekening met wat jullie straks gaan doen en d’r zal naar jullie geluisterd worden ook enz. enz.; blabla, blabla! Mooie beloftes. Dit is onze man, zullen velen toen gedacht hebben! Alles wat hij toen heeft toegezegd, is ook opgenomen. Maar eenmaal op het pluche terecht gekomen bleek alles vergeten te zijn! Ik kan niet anders concluderen dan dat hij aan woordbreuk gedaan heeft en dat hij zó m.i. het CDA ernstig beschadigd heeft. U weet het toch, mijnheer Brouns: een man, een man, een ……. ?! Exact! Want hoe kun je nu met zo’n draaikont integere politiek bedrijven? Sorry maar met zo’n windvaan, windbuil of hoe je ’t maar wilt noemen, kan ík niets aanvangen. Hij is door de mand gevallen. Hier houdt bij mij écht op! Alles op alles heeft hij gezet, keihard zelfs in de laatste periode, om dit proces erdoor te drukken. Het college van B&W van Haren wilde eerst helemaal niet mee doen aan het overleg tussen Groningen – Ten Boer – Haren. Maar het kreeg -naar verluidt- zoals dat zo mooi eufemistisch heet een ‘aanwijzing’ van de Provincie. M.a.w.: ze móesten eraan meedoen, zij het onder protest. En wat voor soort communiqué verscheen dan altijd na afloop van zo’n overleg? Dat er goed overleg geweest was en dat er enige vooruitgang geboekt was! Prachtig toch, nietwaar? Wát een góed overleg! Hoe noemen we zoiets ook weer? O ja, ‘framen’! Voordurend is er druk uitgeoefend door deze gedeputeerde. Er is geknepen, geduwd, gemasseerd enz. enz. Alles is dus netjes volgens de formele spelregels gegaan. Aan de buitenkant: keurig maar inhoudelijk stelt zoiets uiteraard niets voor! Walgelijk noem ik dit. Dit alles en nog veel meer, noem ik een doorgestoken kaart. In de ware zin van het woord: een gotspe, een politieke klucht. Maar het heeft wel tot gevolg, dat dit gedoe niets maar dan ook totaal niets meer te maken heeft met échte democratie en intéger besturen!!! Het is één illustratie van de arrogantie van de macht!!! Tweede bedrijf We zijn nu aangekomen bij Hare Excellentie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (afgekort met: BZK), jonkvrouw Kajsa Ollongren, prominent lid van D66 en ook vice-premier. Wat lees ik over haar in het Dagblad van het Noorden? En opnieuw kon ik nauwelijks mijn ogen geloven! Allereerst lees ik, dat de minister stelt dat er sprake geweest is van een zorgvuldige herindelingsprocedure. Echt een lachertje als je weet hoe het in het écht is toegegaan! Volkomen terecht meent het gemeentebestuur van Haren dan ook dat de Provincie de herindeling onrechtmatig heeft doorgedrukt. Deze handelwijze van de Provincie stinkt! Vervolgens werd mij daarin verteld, dat de minister op de vraag van kamerleden of ze die overweldigende uitslag tegen van de inwoners van de gemeente Haren wel serieus nam, geantwoord zou hebben zoiets als: ik neem die uitslag best wel serieus maar er kunnen belangrijkere redenen zijn om daarvan af te wijken òf anders gezegd: ‘maar dat ook andere overwegingen kunnen prevaleren!’ Ik was werkelijk verbijsterd, toen ik dat las. Mijn eerste reactie was: ja, zó kan ik het ook. Op déze manier kun je altijd je eigen gang blijven gaan als bestuurder!!! Leve de democratie! Mijn tweede reactie was: en dan moet je zoiets ook nog aanhoren n.b. uit de mond van een prominent lid van D66!!! Was indertijd niet een van de kroonjuwelen van deze partij het referen-dum, want de bevolking moest meer invloed krijgen op het Openbaar Bestuur. Inmiddels weten we hoezeer D66 hiermee in de maag zit! En was mevr. Ollongren ook niet nog maar kort geleden dé kampioen van integer bestuur! Zij zou wel es even ferm, flink en fiks tegen integere bestuurders optreden maar helaas voor haar moest ze zelfs bakzeil halen! Geeft niet hoor, want elk mens maakt wel es een uitglijder. Maar, mevr. de minister: wat doet u zelf nu?! Als een democratisch op-gezette stemming van burgers leidt tot een alles verpletterend ‘nee’, durft u dan nog te spreken over ‘belangrijkere redenen’ òf ‘dat ook andere overwegingen kunnen prevaleren’?! Gaat er dan echt nog iets boven die niet mis te verstane wil van al die mensen in de gemeente Haren met wie geen enkel overleg gevoerd is? Ze zijn niet gek, hoor! En waarom gaat u alléén maar af op wat het Provinciaal Bestuur u te melden heeft? Van een fair play is van hún kant nimmer sprake geweest! En het optreden van de daarvoor aangewezen gedeputeerde is en was beneden alle peil. Ik durf dit best te typeren als achterbaks, niet integer, manipulerend tot en met, ja op het schanddalige af!!! Ja maar, ik hoor al de tegenargumenten, de zgn. ‘belangrijkere redenen’. Ik noem er slechts twee: 1) deze gemeente is te klein om zelfstandig te blijven. Qua bestuurs-kracht is het maar de vraag of zo’n kleine gemeente als Haren wel op haar eigen benen kan blijven staan? Is zoiets niet veel te risicovol? En natuurlijk voelt de Provincie en in haar voetspoor ook de minister zich dan geroepen, want dat behoort tóch tot hun verantwoordelijkheid (!), om al deze mensen, die indertijd tegengestemd hebben, tegen zichzelf, hoe goed ze het dan ook mogen bedoelen, in bescherming te nemen. Ze zien de problemen niet, want het zijn natuurlijk geen beroepspolitici zoals wíj dat wel zijn. Ja, ziet u, wij moeten het hun nog beter gaan uitleggen!!! Wel, wel, wat goed toch en wat fijn toch van al die bestuurders, die zich zo verantwoordelijk voelen voor ons als niet-wetende burgers! Ik krijg bijna tranen in de ogen vanwege zoveel goedheid! Nee, regenten van de Provincie en nee, Excellentie: we hebben dónders goed door waar u mee bezig bent en waar u op uit bent. Handjeklap Pro-vincie en Gemeente van Groningen! Bevindt het Provinciehuis zich niet op loopafstand van het Stadhuis van de Gemeente Groningen? De dames en heren zie ik al voor mij: ze hieven het glas en deden een plas. Dát hebben we even goed verantwoord en wel voor onze burgers geregeld, zeg! En u, Excellentie, gaat u daarin mee? U die zo langzamer behoort, zo las ik ergens, tot de bestuurlijke elite van Nederland?! Of … is dát nu juist uw handicap, dat u misschien ‘bedrijfsblind’ bent geworden?! Nee toch?! Laat ik u zeggen, dat wij als gemeente van Haren nog altijd ondanks alle grote, bestuurlijke schandalen die we in de afgelopen jaren hebben mee-gemaakt, bijzonder vitaal zijn gebleken. Wij staan nog altijd fier op onze (uiteraard) eigen benen! Ik wijs u v.w.b. die bestuurlijke schandalen op de rel rond ons nieuwe gemeentehuis, waarbij het toenmalige college van B&W met aan het hoofd de jongste burgermeester van Nederland (die later ook nog dankzij de VVD gedeputeerde geweest is van de Provincie Groningen, ja, ja!) ons als inwoners welbewust totaal verkeerd heeft voorgelicht met als gevolg dat wij met de brokken bleven zitten om nog maar te zwijgen over hoeveel geld dat ons extra gekost heeft. Wat wíj natuurlijk nog wel even moesten ophoesten! Ik denk óók aan de ‘nacht van Haren’ waarbij het duo Bats (burgemees-ter)/Drost (korpschef) afging als een gieter. Hulde aan de burgermeester dat hij aftrad maar schande over de korpschef, die (rarara) weggepromo-veerd is naar een hogere functie bij de politie. Je wrijft je ogen erbij uit! En toch hebben we onze boontjes zelf prima kunnen doppen zonder hulp van buitenaf daarbij nodig te hebben! Hoe vitaal kan een kleine gemeente zijn! Het bruist bij ons nog altijd van leven, dynamiek en aktiviteiten. En we laten ons niet knechten door wie of wat dan ook maar! En onderschat ons als burgers ook niet v.w.b. onze gezonde kijk op de po-litiek en onze bestuurders. We hebben jullie allang door! Onze hersens werken nog altijd prima en met het IQ in Haren zit het echt wel goed! M.a.w. maakt u zich écht geen zorgen over ons als ‘kleine gemeente’! 2) ook financieel zou zo’n kleine gemeente het niet kunnen bolwerken. Nou … laat ik daar maar kort over zijn. Wíj hebben een sluitende begro-ting maar Gróningen kent een ontiegelijk groot gat in de begroting! En ook op langere termijn zijn we financieel gezien solvabel en bestendig. Tenslotte ook wetenschappelijk is aangetoond door de RUG, dat er niets mis is met onze financiën! Uiteraard denkt het bestuur van de Provincie daar heel anders over gezien zijn vooringenomenheid en arrogantie! Maar de werkelijkheid ziet er dus totaal ánders uit! Bovendien, als Haren bij Groningen zou komen, zou dat óns als gemeente en inwoners niets maar dan ook totaal niets opleveren. Voor Gróningen zou dit alleen maar winst betekenen! Ik noem u een paar ‘belangrijkere’ redenen (en dat zijn dan ook de échte redenen, die natuurlijk niet openlijk genoemd worden door de regenten): 1) in Haren woont ook een aantal vermogende mensen in kapitale villa’s. Niet voor niets wordt Haren wel het ‘Wassenaar van het Noorden’ genoemd! Wat zouden zij en ook al die gewone mensen met hen mee een geweldige bijdrage kunnen leveren aan het dichten van dat grote gat in de begroting van Groningen! Wij mogen ‘puin’ gaan ruimen! Dank u wel! 2) als Haren bij Groningen komt, groeit ook het aantal inwoners zodanig, dat Groningen een hogere bijdrage van het Rijk tegemoet kan zien! Wie weet, misschien is het gat dan zelfs wel helemaal gedicht?! 3) bouwrijpe gronden liggen dan op Groningen te wachten en die zullen ook heel veel geld in het laatje brengen! En zó zou ik nog wel even kunnen doorgaan! Gróningen wint alles, Háren verliest alles! Zó simpel ligt het! Ik vrees zelfs, dat het landelijk en lommerrijk gelegen Haren van karakter totaal gaat veranderen. Wat blijft dáár op de lange duur nog van over?! Tenslotte: als inwoners van zo’n grote gemeente hebben wij als burgers niets meer in te brengen: een klap voor de gemeentelijke democratie! Big, bigger, biggest schijnt nog altijd hét politieke motto te zijn.

Derde bedrijf

Ik richt me nu tot u als leden van de Tweede en de Eerste Kamer. Ik kan me niet voorstellen, dat u ooit het voorstel zoals dat bij u door die burocraten ingediend is met een goed geweten kunt goedkeuren. Wij als inwoners van de gemeente Haren voelen in grote meerderheid ons ‘genomen’ door het Provinciaal Bestuur van Groningen. Dat zal u trouwens inmiddels wel meer dan duidelijk geworden zijn. Met ons is nooit overlegd! Vond men blijkbaar niet nodig ook! Vanaf het allereerste begin was het al klip en klaar welke kant het hele proces móest opgaan. En alles maar dan ook alles is uit de bestuurlijke trukendoos gehaald om dát voor elkaar te krijgen. Fraai is het allemaal bepaald niet. Ik durf zelfs de stelling aan, dat er ondemocratisch met ons als burgers is omgesprongen en dat er geen sprake geweest is van een ordentelijk en integer besturen. Integendeel! Blijkbaar mogen we wel voor stemvee, klapvee en melkvee (dokken tot en met) spelen maar daarna moet het dan ook écht afgelopen zijn. Ach, wat kunnen al die burgers je soms hinderlijk voor de voeten lopen! Dus: aan u nu de eer om de enig juiste keuze te maken. Ik vertrouw op u! En wat mijzelf betreft: Ik had liever dit alles niet geschreven, want wat heb je hieraan?! Maar ik kon ook niet blijven zwijgen, hoezeer ik ook geprobeerd heb dat akelige gevoel van onrecht aangedaan te worden te onderdrukken. Zwijgen betekende voor mij medeplichtig worden aan een gemeen en geraffineerd politiek spel waaraan ik uit de grond van mijn hart niet wens deel te nemen! Ik veracht dat en ik vind het schandelijk! Uit woede over het grove onrecht ons aangedaan èn om niet te vervallen in cynisme over dit inferieure, politieke bedrijf, wat ik bij heel wat mensen om mij heen bespeur òf in een soort doffe berusting in de geest van: ‘ze doen toch maar wat ze willen’, heb ik deze open brief geschreven. De hoop is in mij nog niet helemaal de grond in geboord! Tegelijkertijd besef ik hoe kwetsbaar ik mezelf hiermee opstel. U mag best van mij weten hoezeer ik mij als oud vuil bij de weg gezet voel. Ik word niet gehoord door die bestuurlijke elite. Mijn mening telt voor hen niet mee, hoezeer ze ook bezweren dat ze dat wel doen! Met de mond spreken ze prachtig mooie en beloftevolle woorden maar het zijn allemaal loze woorden en hun daden zijn er niet naar en dáár reken ik al die politici op af! Sterker nog: ik voel mij verraden en diep vernederd en (ja, ja) mij uiteindelijk verkracht door déze ‘regentenpolitiek’ = #metooP! E. van Wieren Goddank geen politicus, wel een meelevende, kritische burger!  

Auteur

admin