Den Haag denkt beter te weten wat goed is voor Haren dan Haren zelf

HAREN

 De Tweede Kamer debatteerde dinsdagavond 17 april over het wetsvoorstel herindeling Groningen, Haren, Ten Boer. Het was geen hamerstuk, het debat duurde bijna vier uur en het ging er soms fel aan toe. Door de Harense Wil Legemaat (D66).

Het debat in grote lijnen

Van de PvdA, de PvdD en DENK was niemand aanwezig. De PvdA schijnt al te hebben aangegeven te vinden dat Haren bij de stad gevoegd moet worden. Van de coalitiepartijen verklaarden VVD, D66 en CU zich onomwonden vóór herindeling. Het CDA liet een keus nog afhangen van de antwoorden van de minister. Ook GL zei de herindeling te willen doorvoeren. De woordvoerders van SGP, SP, PVV, 50plus en het FvD lieten weten Haren zelfstandig te willen houden. SP, 50plus, FvD en de SGP steunen de indiening van een amendement waarmee gevraagd wordt de herindeling aan te houden, om de variant met Tynaarlo – waar de kersverse coalitie de deur naar samenwerking heeft opengezet - nog eens te verkennen.

De argumenten

Voor SGP, SP, 50plus, PVV en FvD weegt het lokale draagvlak zwaar. Herindeling moet van onderop komen, vrijwillig zijn. Groot is niet beter dan klein. Daarnaast en minstens zo belangrijk zien deze partijen niet voor welk probleem herindeling een oplossing is. Zij zien geen urgente problemen die alleen met een herindeling op te lossen zijn. En als het dan toch zou moeten, dan ligt een gemeente waarmee interne samenhang is, voor de hand. Zoals Tynaarlo. De SP wil eerst een visie op het lokale bestuur en pas op basis daarvan al dan niet herindelen. VVD, D66, CU en GL zeggen wel problemen te zien, zien die in elk geval op de lange termijn in hun glazen bol opdoemen. Zij beroepen zich op rapporten en aannames. Bestuurskracht, financiële risico’s en waarborgen voor het voorzieningenniveau zijn hier de sleutelwoorden. Opmerkelijk is dat daarbij de informatie van de Provincie en het ministerie voor waar is aangenomen en dat men horende doof lijkt voor de tegenwerpingen uit Haren zelf. VVD, CU en GL nemen hetzelfde standpunt in als hun lokale en provinciale collega’s. Voor CDA en D66 ligt dat anders. Het CDA geeft aan te ‘worstelen’ met dit dossier. ‘Het ligt bij de fractie als een steen op de maag’, zegt woordvoerder Harry van der Molen. Of het hem lukt de kool en de geit te sparen, zal volgende week blijken. D66 neemt zonder blikken of blozen een standpunt in dat haaks staat op dat van hun lokale partijgenoten. Woordvoerder Monica den Boer van D66 ontpopt zich als een verlengstuk van het Provinciebestuur, als spreekbuis van de voorstanders van herindeling in Haren en als belangenbehartiger van vooral de inwoners van Groningen. Ze wordt fel aangevallen door Bosma (PVV) en Van Raak (SP). Kernvraag: ‘Waarom denkt u het beter te weten dan de mensen in Haren?’ Die vraag wordt ook gesteld aan GL.

Bestuursakkoord

D66, GL en CU zijn van mening dat er bestuursovereenkomst ligt waarin goede afspraken zijn gemaakt. D66 meent zelfs dat de bewoners van Haren zich er over uitgesproken. Dat Haren formeel helemaal niet betrokken was bij dit bestuursakkoord, is kennelijk niet bekend. Op de vraag wie gaat waarborgen dat de afspraken worden nagekomen, komt geen antwoord.

Minister volgt Provincie

Minister Ollongren blijkt blind te varen op de informatie van de Provincie. Zij noemt het gevoerde proces zorgvuldig en transparant, verwijst naar rapporten en opvattingen van de Provincie over de bestuurskracht en financiële toekomstbestendigheid van Haren. Er moet iets gebeuren, zo kan het niet langer… En hoe de verhoudingen weer kunnen worden hersteld in een door herindelingsdiscussies gespleten samenleving? De minister ziet dat als een taak voor de nieuwe gemeenteraad. Zij heeft daar alle vertrouwen in. Dat sluit aan bij wat haar partijgenote Monica den Boer eerder op de avond zei: ‘Het is nu tijd voor Haren, voor de nieuwe gemeente, voor de Harenaren, voor de Groningers, voor de inwoners van Ten Boer, om met een nieuw verhaal en een nieuw begin te starten’. Maar heel weinig aanwezigen op de publieke tribune tonen daar enthousiasme voor. De Kamer stemt op 24 april over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Auteur

admin