Burgemeester reikt 3-tal Koninklijke onderscheidingen uit

HAREN

Op donderdag 26 april 2018 reikt burgemeester Pieter van Veen een drietal Koninklijke onderscheidingen uit.

De heer Stouthamer

De heer W.J. Stouthamer werd bij Sassenhein bij de Algemene Gelegenheid 2018 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vrijwillige werkzaamheden van de heer Stouthamer:

1988 – heden

Toen in de jaren ‘80 de driedelige Atlas van de Nederlandse Flora (1980, 1985, 1989) was verschenen, werd een behoefte gevoeld aan een verfijndere systematiek en aan een organisatie die een en ander zou begeleiden. Daartoe werd op 30 juni 1988 de Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) opgericht. De stichting heeft in hoofdzaak twee met elkaar samenhangende doelen:

(1) de verspreiding van wilde planten in Nederland in kaart brengen, en

(2) de bescherming van onze wilde flora.

Voor deze beide onderdelen heeft de heer Stouthamer onnoemelijk veel werk verzet. Toen hij in 1988 toetrad tot FLORON, was hij al actief lid van de KNNV -(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) Plantenwerkgroep Groningen en hielp met de organisatie van excursies, inventarisaties en ‘plantenkampjes’ en was actief met de verslaglegging van de resultaten.

1990 - 2016

Van 1990 tot 2016 was de heer Stouthamer ook organisator van inventarisatie-weekenden en gastdocent bij FFF-(Fryske Feriening foar Fjildbiology) voor het geven van plantencursussen. In deze periode organiseerde hij tweejaarlijkse inventarisatie-weekenden met een wisselend aantal deelnemers tussen 25 en 50 en buiten zijn district inventarisatie-weekenden, met name in Friesland, Noord-Holland en Limburg.

1993 – heden

Sinds 1993 is de heer Stouthamer districtscoördinator van de plantenwerkgroep Groningen van de KNNV, vooral een uitvoerend orgaan, met als hoofdtaak inventarisatie in het veld. Daarbij inbegrepen de (digitale) archivering van de data en de rapportage naar natuurbeherende instanties én naar de waarnemers. Daarnaast organiseerde de heer Stouthamer excursies en cursussen.

2000 - heden

In 2000 werd de heer Stouthamer bij FLORON coördinator Groningen west en vanaf 2009 ook van Groningen oost. Hij ging wekelijks met floristen op inventarisatie-excursies om zo zijn grote (autodidactische) plantenkennis over te brengen.

Nu hij volgend jaar 75 wordt, vindt de heer Stouthamer het tijd om een stap terug te doen en zijn werkzaamheden over te dragen aan een van de huidige teamleden. Daarmee heeft hij dan een actieve verbintenis met FLORON van bijna dertig jaar volgemaakt.

De heer Stouthamer heeft in de afgelopen tientallen jaren niet alleen een enorme kwantitatieve bijdrage geleverd, maar ook een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het plantenonderzoek en –registratie in de Provincie Groningen. Hij heeft door het in kaart brengen van de verspreiding van wilde planten in Nederland en aandacht voor de bescherming van wilde flora in Nederland, aan beide een ongelofelijk grote en belangrijke bijdrage geleverd. De heer Stouthamer is een bescheiden persoon, die zorgvuldig te werk gaat. Zijn houding inspireert mensen en in die hoedanigheid is hij een belangrijke promotor.

De heer E. van Dijk

De heer E. van Dijk werd bij de Rietschans op grond van zijn decennia lange vrijwillige brede inzet voor de medemens benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Vrijwillige werkzaamheden van de heer Van Dijk:

1966 – 1967

De heer Van Dijk is al sinds jongvolwassene begaan met de medemens. In 1966 heeft hij een jaar vrijwilligerswerk in Kenia gedaan. Via de Stichting Nederlandse Vrijwilligers heeft hij daar boeren geadviseerd hoe zij tot een beter bedrijfsresultaat konden komen.

1970 - 1990

In de tachtiger jaren is de heer Van Dijk betrokken geweest bij de realisering van de restauratie van de Poststraatkerk in Stadskanaal. Van deze restauratie is een herdenkingsalbum verschenen. Verder heeft hij zich bijzonder ingespannen om de jeugd te betrekken bij het kerk leven. Daartoe heeft hij, samen met de jongeren, gespreksgroepen en een jeugd sociëteit opgezet. In die periode heeft hij er ook voor gepleit om relaties aan te gaan met groepen mensen achter het toenmalige ijzeren gordijn. Dit heeft geresulteerd in een vriendschapsband tussen Stadskanaal en Bützow, een gemeente in het toenmalig Oost Duistland.

1995 - 2005

De Stichting Eelde – Roemenië (nu: Tynaarlo – Pitesti) is in 1995 opgericht vanuit de kerken, vrouwenorganisaties en Humanitas in de voormalige gemeente Eelde. Het doel van de Stichting was hulp verlenen aan Roemeense organisaties. Tot 2005 bestond die hulp hoofdzakelijk uit het verzamelen en brengen van hulpgoederen. In totaal werd 36 keer een hulpgoederentransport geregeld naar scholen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties in de gemeenten Leordeni, Pitesti en Topoloveni. De burgemeesters van deze gemeenten zijn vanaf het begin bij deze transporten betrokken geweest. EU regels stopten in 2005 de hulptransporten. De heer Van Dijk heeft veel tijd en energie gestoken in het verzamelen van de goederen, maar reed ook zelf bij de transporten naar Roemenië.

Ook heeft hij de contacten die hij had met het bedrijfsleven vanuit zijn werk bij het UWV, benut om vrachtauto’s te organiseren voor het transport.

2005 - heden

De heer Van Dijk heeft gewerkt als arbeidsdeskundige bij het UWV. Zijn kennis en betrokkenheid bij de arbeidsmarkt, kennis van arbeidsongeschiktheid en beroepskeuzes, passen helemaal bij zijn rol als vrijwillig loopbaanadviseur bij de FNV. Hij gebruikt zijn inspiratie en kennis om mensen te helpen inzicht te krijgen in hun eigen mogelijkheden. De heer Van Dijk doet en heeft veel loopbaanspreekuren in Noord Nederland gedaan, maar is ook bereid om bijvoorbeeld in Zeeland bij te springen wanneer daar honderden mensen hun baan kwijt raken. Hij vindt aansluiting bij mensen omdat hij veelzijdig is en onderscheidt zich door zijn autonomiteit, inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de FNV loopbaanactiviteiten. Zijn netwerk is gigantisch en hij is een verbinder. Zijn niet aflatende inzet voor de inhoud, de kwaliteit en de toepassing van de instrumenten van loopbaanadvies, maken dat hij zich onderscheidt van andere kaderleden. Zijn bijdrage is meer dan van een vrijwilliger verwacht mag worden.

2007 – heden

In 2007 heeft de heer Van Dijk zich aangemeld als vrijwilliger (senior expert) bij PUM (Programma Uitzending Managers), een door de Nederlandse werkgeversorganisatie (VNO-NCW) opgerichte hulporganisatie, met als doel armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De senior experts delen hun kennis en ervaring met anderen en mede dankzij hun adviezen en hulp kunnen bedrijven en organisaties, in landen met veelal zwakke economieën, groeien en zich ontwikkelen. De heer Van Dijk heeft in totaal 3 missies van 2 à 3 weken voor PUM verricht. Met ingang van 2015 zet de heer Van Dijk zich in als stafvrijwilliger en sector coördinator. Door het delen van zijn kennis en ervaring heeft hij hiermee voor de sector landbouw in ontwikkelingslanden een waardevolle bijdrage geleverd aan duurzame armoedebestrijding. Wat kunde en kennis betreft, is de heer Van Dijk bovengemiddeld voor PUM.

Mevrouw prof. Dr. G.C. Wakker

Mevrouw prof. Dr. G.C. Wakker werd bij de RUG vanwege haar bestuurlijke kwaliteiten en inzichten, gecombineerd met haar kundigheid, gedrevenheid, discipline, zorgvuldigheid en persoonlijke betrokkenheid, wordt mevrouw Wakker benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Wakker, hoogleraar Oudgriekse Taalkunde en decaan en voorzitter van het bestuur van de faculteit der Letteren aan de RUG, is zowel een nationaal en internationaal vermaard wetenschapper als een unieke, persoonlijk betrokken en bekwame bestuurder. Als geen ander laat zij zien dat zij in beide werelden uitstekend op haar plaats is.

Leiderschap en persoonlijke betrokkenheid

Sinds haar aantreden als bestuurder van de faculteit der Letteren in 2003 en haar benoeming tot decaan in 2009 belichaamt Wakker academisch leiderschap: steeds laat zij zien dat ze zowel bestuurder als wetenschapper is. Wetenschappers die veel met haar hebben samengewerkt roemen haar ruimdenkendheid, precisie en ongeveinsde bescheidenheid. Ze heeft met haar werkwijze de manier waarop over de Griekse Taalkunde wordt gedacht ingrijpend en blijvend veranderd.

Medebestuurders hebben bewondering voor de voortreffelijke wijze waarop ze vakkundig en betrokken complexe veranderingsprocessen tot stand heeft gebracht. Zo leidde ze diverse veranderingsprocessen en vernieuwingen van het onderwijs en de organisatie binnen de faculteit en toonde ze daarbij steeds een onvoorwaardelijke inzet voor het wel en wee van de medewerkers en studenten. Alom worden haar bestuurlijke inzet en persoonlijke betrokkenheid geroemd. Zij is kundig, gedreven, gedisciplineerd en zorgvuldig, waarbij ze de lat hoog legt voor zichzelf, maar altijd de menselijke maat hanteert voor anderen: begripvol voor de mens, maar consequent en duidelijk in haar zakelijke boodschap. Het is haar verdienste dat het personeel ondanks de hoge werkdruk gemotiveerd en met passie meewerkt aan de noodzakelijke veranderingen binnen de faculteit.

Een faculteit in beweging

Onder leiding van Wakker als decaan is de faculteit sterk gegroeid. Zo heeft ze met elan en grote deskundigheid nieuwe opleidingen ingevoerd en organisatieveranderingen aangestuurd. Meteen na haar aantreden als bestuurder was ze sterk betrokken bij de invoering van de bachelor-masterstructuur in het universitair onderwijs, waarmee de Letterenfaculteit binnen de RUG vooropliep. Als gevolg van het teruglopen van de belangstelling voor de meer traditionele talenopleidingen was een diepgaande herbezinning op het aanbod noodzakelijk. Onder haar bewind is ervoor gekozen om de traditionele moderne talenopleidingen om te vormen tot de nieuwe opleiding Europese Talen en Culturen met daarin plaats voor de bestudering van zes moderne vreemde talen, naast Engels en Nederlands. De belangstelling van studenten voor deze vernieuwde opleidingen is groot. Verder heeft ze zich met klem en overtuiging ingezet voor het behoud van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor de RUG. Verlies van deze opleiding zou onherstelbare schade hebben berokkend aan de beschikbaarheid van goed opgeleide docenten in de klassieke talen voor het voortgezet onderwijs in het noorden.

Efficiënte organisatie

De faculteit der Letteren wordt voortdurend uitgedaagd om het onderwijsaanbod af te stemmen op maatschappelijke, sociale en demografische ontwikkelingen, op internationalisering van onderwijs en onderzoek, op belangstelling van studenten en op de arbeidsmarkt. Om de studenteninstroom op peil te houden en de onderwijsprocessen zo flexibel mogelijk te kunnen inrichten is een gezonde financiële bedrijfsvoering cruciaal. Daarom zijn onder leiding van Wakker een groot aantal afdelingsbesturen opgegaan in vijf clusterbesturen. De modellering en implementatie van de nieuwe organisatiestructuur is een grote, bestuurlijke uitdaging waarin ze meesterlijk heeft geopereerd. Met haar diepgaande kennis van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bevordert zij constructieve overleggen met de raad en is er dankzij haar buitengewoon bekwame leiding een moderne faculteit ontstaan.

Een breed palet aan bestuurlijke taken

Wakker stelt haar uitstekende bestuurlijke kwaliteiten, ervaring en inzichten met overgave beschikbaar aan de universiteit als geheel en aan landelijke instellingen en gremia voor onderwijs en onderzoek. Zo is zij als Pro-Rector bestuurlijk verantwoordelijk voor onder andere het promotiereglement en het benoemingsbeleid van hoogleraren. Tevens zet zij zich als een van de twee Chief Diversity Officers onvermoeibaar in voor het in evenwicht brengen van de man/vrouw-verhouding onder het wetenschappelijke personeel. In binnen- en buitenland is ze dankzij haar kundigheid en bestuurlijke ervaring veelgevraagd als het gaat om de bewaking van de kwaliteitszorg voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zo is zij nationaal en internationaal actief als adviseur in visitatiecommissies en als bestuurslid van de QANU, een evaluatiebureau dat onderwijs- en onderzoeksvisitaties aan de Nederlandse universiteiten organiseert en uitvoert.

Op haar eigen vakgebied toonde ze grote inzet als voorzitter van het landelijke Discipline overleg Letteren en Geschiedenis, waarbij zij zich hard maakte voor de versterking van de positie en de financiering van alle geesteswetenschappelijke faculteiten in Nederland. Zo ijvert ze voor het behoud van de bestaande opleidingen klassieke studies aan de Nederlandse universiteiten en werkt ze mee aan manieren om het tekort aan klassieke leraren in het voortgezet onderwijs op te lossen.

Gouden generatie van Nederlandse classici

Als wetenschapper heeft Wakker in de loop der jaren een aanzienlijke nationale en internationale reputatie opgebouwd op haar eigen vakgebied: de Griekse taalkunde, waarbij ze zich specialiseerde in de meest complexe aspecten van de Griekse grammatica. Zij behoort tot de gouden generatie van Nederlandse classici die de Griekse en de Latijnse taalkunde een nieuwe taalwetenschappelijke fundering hebben gegeven en daarmee wereldwijd erkenning en bekendheid hebben verworven. Zij verwierf internationale faam met haar bijdragen aan Engelse, Franse en Duitse wetenschappelijke tijdschriften en droeg bij aan de acht delen van de reeks Hellenistica Groningana. Ook heeft ze veelzijdige bijdragen geleverd aan het Griekse onderwijs, zowel op academisch niveau als ten behoeve van het voorgezet onderwijs. Haar liefde voor het vak blijkt verder uit het werk dat ze verrichtte voor de examenbundels en de leergang Kosmos. Zo heeft ze een brug geslagen tussen de wetenschap en het grote publiek. Verder heeft zij steeds haar zware functie als decaan gecombineerd met het geven van onderwijs binnen de opleiding Griekse en Latijnse Taal en cultuur. Juist door haar actieve betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek is zij goed in staat om beslissingen te vertalen naar de werkvloer.