Groningen start na de zomer met experiment 'Basisbaan'

GRONINGEN - De gemeente Groningen gaat de komende vier jaar experimenteren met de basisbaan. De gemeente wil hiermee extra werkgelegenheid creëren voor inwoners voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. Tegelijk wil zij op deze manier bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen, wijken en binnenstad van Groningen.

Hoewel het goed gaat met de economie en de werkgelegenheid, en steeds meer mensen een baan hebben, is in de gemeente Groningen een grote groep mensen nog steeds niet actief op de arbeidsmarkt. Deze groep is daardoor niet in staat om in een eigen inkomen te voorzien.

Tegelijkertijd is er een grote hoeveelheid werk dat wel maatschappelijke waarde heeft, maar dat nu niet of niet volledig wordt uitgevoerd. De gemeente Groningen wil van (een deel van) dat werk betaalde banen maken, de zogeheten basisbanen.

Tweede helft van 2019 starten

Het college streeft er naar om in de loop van 2020 rond de veertig tot vijftig basisbanen te hebben gerealiseerd. De eerste mensen zullen in de tweede helft van 2019 starten met hun basisbaan.

De gemeente Groningen wil dat alle mensen er in alle situaties in netto besteedbaar inkomen op vooruit gaan.

,,Met de Basisbaan willen we mensen perspectief bieden met zinvolle werkzaamheden", zegt wethouder Carine Bloemhoff van Werk.

,,Ik vind dat we als overheid mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van extra werkgelegenheid voor inwoners van onze gemeente voor wie een reguliere betaalde baan niet haalbaar is. Met het experiment 'Basisbaan' hopen we dit te realiseren.”

Leefbaarheid in dorpen en wijken

Wat burgemeester en wethouders betreft dragen de basisbanen bij aan het versterken van de leefbaarheid in de dorpen en wijken en aan het versterken van de leefbaarheid in de binnenstad.

In vrijwel alle wijken ligt volgens B en W aanvullend werk dat bij kan dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld in het onderhoud van openbare (of soms particuliere) ruimte, in onderhoud van of activiteiten in wijkgebouwen, bij zorg- of onderwijsinstellingen of in de vorm van klussen bij sportverenigingen of culturele activiteiten.

Welke taken van belang zijn voor de leefbaarheid kan per wijk of dorp sterk verschillen. B en W willen daarom per wijk of dorp door betrokkenen zelf vast laten stellen welke taken volgens hen het meest bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid.

Daarnaast wil de gemeente inventariseren welke taken in de binnenstad passen in dit experiment. De binnenstad van Groningen moet voor zowel de inwoners als voor de bezoekers een prettige plek zijn, waar zij zich welkom voelen.

Stapgsgewijze invoering

De gemeente Groningen gaat de basisbaan stapsgewijs invoeren en op korte termijn in twee wijken met een aantal betrokken partijen een pakket aan taken vaststellen dat bijdraagt aan de leefbaarheid van die betreffende wijk.

Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om specifieke functies, maar om een pakket aan taken dat mede afhankelijk kan zijn van het seizoen, specifieke evenementen, activiteiten of incidentele klussen.

Op basis van de ervaringen wordt bepaald op welke manier de totstandkoming van deze banen in andere wijken plaatsvindt. De pilot start in de wijkvernieuwingswijken.

Om basisbanen vorm te kunnen geven, moet een aantal randvoorwaarden worden geregeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om het werkgeverschap, de arbeidsvoorwaarden, de begeleiding en het inkomen. Met het regelen van die voorwaarden is inmiddels begonnen.