Terugblik op 2017

HAREN - Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in de gemeente Haren. Zowel verbeteringen als teleurstellingen, waarbij de herindeling nogal eens een stempel drukte op politiek en bestuur. Hoe kijken Burgemeester en Wethouders terug op 2017?

Wethouder Mariska Sloot

Het lijkt wel alsof alles op het gemeentehuis het afgelopen jaar alleen maar om de eventuele herindeling draaide. Natuurlijk heb ik wel de nodige lobbywerkzaamheden verricht, in de hoop dat de Tweede Kamer straks een besluit neemt waar de meerderheid van Haren achterstaat. Maar binnen mijn (brede) werkgebied van ruimtelijke ordening tot sport en van communicatie tot huisvesting is ook altijd wat te doen! Dit voorjaar mocht ik de opening verrichten van het nieuwe winkelcentrum en de appartementen aan de Anjerlaan, samen met Woonborg en de bouwers. Het meest gehoorde woord die dag was : “Eindelijk!” Wat is het mooi en gezellig geworden, tijdens de feestweek was duidelijk dat het Anjerplein een duidelijke sociale functie heeft gekregen in Oosterhaar. De laatste twee appartemententorens worden nu gebouwd en een aantal woningen zullen door Woonborg worden vervangen of gerenoveerd. Daarna trekt het stof op, is de modder verdwenen en is het project Anjerplein eindelijk klaar! Vorig jaar gemaakte afspraken met huurders, Woonborg en gemeente moesten opgevolgd worden en er moesten nieuwe afspraken gemaakt worden voor het komend jaar. Voor alle betrokkenen een intensief traject, met name voor de huurdersvereniging die alles op vrijwillige basis doet! Toch zijn we er ook deze keer weer in geslaagd om goede afspraken te maken voor het nieuwe jaar. Binnen de sport heb ik het afgelopen jaar veel wedstrijden op gras en kunstgras mogen aanschouwen, ben ik een aantal keer in het prachtige nieuwe clubhuis van de hockeyclub geweest, heb regelmatig gezwommen in ons heerlijke zwembad, heb veel dans gezien en gedaan en heb genoten van de activiteiten die onze sportcoach Bas op ons Raadhuisplein organiseerde. Vooral de Beachweek was weer super! Er zit zoveel leuk werk in mijn portefeuille, ik kan alle projecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening gaan opnoemen, maar dan ben ik nog lang niet klaar. U weet dat het nieuwe station en het Nesciopark volop in beweging zijn. Liever gebruik ik mijn laatste alinea voor het Visitekaartje van Haren, onze onvermoeibare mannen en vrouwen van bureau Woonomgeving. Elke dag zorgen zij voor onze wegen, water en ons groen. Zij zorgen voor onze eigen milieustraat en onze verlichting. Bij elk evenement zoals de 4mijl en de intocht van Sinterklaas staan zij voor dag en dauw, bij nacht en ontij voor ons en u klaar. En ‘s nachts controleren ze of het vriest zodat de strooiwagens direct de weg op kunnen als het nodig is voor uw veiligheid. Ik wens hen en u een fantastisch 2018 toe en hele fijne feestdagen! Mariska Sloot heeft haar functie als wethouder per 20 december neergelegd. De portefeuille van wethouder Sloot wordt in verband met haar overtrek overgenomen door burgemeester van Veen en de wethouders Stiekema en Verbeek.

Burgemeester Pieter van Veen

Het bestuurlijk leven van de burgemeester van Haren kent vele hoogte-, maar ook zeker enkele dieptepunten. De kunst is om je daar emotioneel niet te veel in te laten meevoeren, want als je dat doet wordt je bestuurlijk leven lastig, zo niet onmogelijk. Onnenstaete Eén van de belangrijke ontwikkelingen voor mij als burgemeester is de ontruiming van recreatieterrein en voormalige AZC-locatie Onnenstaete. Wij hebben de belofte na kunnen komen in Onnen niet langer dan drie jaar een AZC te hebben. Conform het bestuursakkoord tussen de gemeente Haren en het COA zijn ook alle gebouwen behorend bij het AZC inmiddels weggehaald. Weliswaar ging dat niet zonder slag of stoot, maar het resultaat telt uiteindelijk. Overigens kijk ik voor wat betreft Onnenstaete terug op een prettig en open contact met de inwoners van Onnen en Dorpsbelangen. Op naar de toekomst voor dit recreatieterrein, die wij goed moeten bewaken. Brandweerkazerne Mijn bestuurlijke dieptepunt van het afgelopen jaar is dat nog steeds niet duidelijk is waar de nieuwe brandweerkazerne in Haren komt. Onze vrijwilligers zitten al jaren in een kazerne die niet voldoet aan de Arbo-eisen. Vele burgemeesters van Haren hebben zich ingespannen om hier wat aan te doen. Eén van mijn voornemens bij aanvaarding van het burgemeesterschap van Haren was dan ook dit probleem op te lossen. Het is tot nu toe helaas niet gelukt. Na jaren van voorbereiden koos de gemeenteraad uit drie mogelijke locaties de huidige locatie Westerse Drift, als zijnde de beste locatie voor de brandweerkazerne. Dit was een complexe keuze. De brandweerkazerne en Bureau Woonomgeving van de gemeente Haren zijn namelijk in één gebouw gehuisvest. Dat betekende dat een bedrag van drie miljoen euro noodzakelijk was om de nieuwe kazerne te realiseren. Hiervoor moesten bijvoorbeeld nieuwe gebouwen komen voor onze buitendienst en het terrein moest opgeknapt worden. Tot zover ging het goed. Maar omdat de gemeente Haren in een herindelingsprocedure zit met de gemeenten Groningen en Ten Boer liep het anders. Er was toestemming nodig voor de plannen en investeringen van beide gemeenten en Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Groningen. GS gaf geen goedkeuring, omdat bij het doorgaan van de herindeling het terrein anders wordt ingericht. Daarmee zijn we weer terug bij af. Een trieste zaak, zeker en vooral voor onze brandweermannen en –vrouwen.

Wethouder Mathilde Stiekema

Afgelopen jaar is een jaar geweest van forse stappen maken in het kader van Beterr Haren. De gemeente probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de inbreng van inwoners binnen de (on)mogelijkheden. Al met al zijn de “problemen” in onze gemeente relatief klein in vergelijking met andere gemeenten. Het is hier goed wonen, goed werken en goed leven. Al jarenlang eindigt Haren in de top 5 van het Elsevier onderzoek. Verkeer Mooie ontwikkelingen zijn de Fietsroute Plus (Kerklaan) en de fietssnelweg (langs het Noord Willemskanaal). De nieuwe rotonde aan de Kromme Elleboog zorgt voor een beter doorstroming. In 2018 zullen het wild parkeren en het laden en lossen in het centrum aangepakt worden, alsmede de overlast op de Emmalaan en de Wederikweg. De aansluiting van de dr. Ebelsweg op de Rijksstraatweg wordt aangepast om files in de spits te verminderen, net als de aansluiting van de Dilgtweg i.v.m. de vele middelbare scholieren. Toerisme De inrichting en voltooiing van de Meerweg aan het Paterswoldse Meer is bijna afgerond en het gebied wordt steeds aantrekkelijker. In Noordlaren is kort geleden de interactieve wandel- en fietsapp van Geopark de Hondsrug gestart. Dit gebied valt nu onder het UNESCO-werelderfgoed. Haren is meer en meer aantrekkelijk voor “dagjesmensen”. Cultuur Gelukkig heeft Haren nog een muziekschool, een bibliotheek, Dorpsfonds en Culturele Raad en zijn er veel culturele activiteiten. Graag zou ik samen met de Culturele Raad en de jongerenraad een nieuwe impuls willen geven aan jeugd en muziek. Het is goed als elk kind kan opgroeien met muziekles en sport. Een smalle beurs mag naar mijn idee geen belemmering zijn. Economie Met ruim 50 ondernemers is de gemeente bezig een centrumvisie en een concreet actieplan voor het winkelgebied te ontwikkelen. De nadruk komt meer te liggen op het “beleven” van het winkelen: gastvrijheid, service en kwaliteit. Ook worden er stappen gezet het centrum aantrekkelijker en levendiger te maken. Met de komst van een nieuwe supermarkt wordt de aantrekkingskracht van het centrum verstevigd. Ik vind het belangrijk dat inwoners ook blijven investeren in de lokale economie zodat onze winkeliers kunnen blijven bestaan. Financiën Met het financiële verbeterplan is het huishoudboekje van de gemeente aardig op orde. De solvabiliteit is gegroeid naar 19% en de Algemene Reserve is gegroeid naar 9,1 miljoen, ruim voldoende om de risico’s op te vangen. Als één van de weinige gemeenten in het Noorden is de jaarrekening voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Ondanks de ombuigingen en de lastenverzwaringen zijn alle voorzieningen, inclusief het armoedebeleid in stand gebleven. Gelukkig is er ook ruimte voor nieuwe investeringen in 2018 en de latere jaren. Ik heb met plezier aan de veranderingen in 2017 gewerkt en ik hoop op een vruchtbare samenwerking in 2018 met inwoners, raadsleden, ambtelijke organisatie en medeoverheden.

Wethouder Michiel Verbeek

Wat ik in het afgelopen jaar belangrijk vond: Haren maakt zijn imago als onderwijsgemeente waar. De nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool is gestart, alsmede het IHP (Integraal Huisvestings Plan) voor de onderwijshuisvesting in de periode 2017-2021 voor 18,5 miljoen euro. Knap dat een gemeente die zuinig op het geld moet zijn, toch zo’n grote investering doet. Het IHP is tot stand gekomen door zorgvuldig overleg met de onderwijsinstellingen en heeft unanieme steun gekregen van de gemeenteraad. Waar ik met plezier op terugkijk: Het bij elkaar brengen van partijen voor het plan voor de zusterflat van Beatrixoord. Het plan heeft de werktitel De Hub meegekregen. De combinatie van beschermd wonen, woningen voor jonge statushouders, studenten van sociale- en gezondheidsopleidingen, parenthousing en een aantal kleine bedrijven. Wat ging goed en wat minder goed? Het sociaal domein, inclusief het inburgeringsprogramma, staat er in Haren goed voor en het DHE is een groot succes. Vrijwel alle woningen en kavels zijn verkocht en er komt een mooie publieke ruimte aan de Grootslaan: het Grootspark. Wat ik heel teleurstellend vind is dat de duurzaamheidscampagne Haren vol Energie met 9 tegen 8 in de gemeenteraad afgestemd is terwijl er juist veel is te doen op dit gebied. Deze campagne moest helpen om de verduurzaming van onze bebouwde omgeving te versnellen door burgers uit te dagen eigen doelen te stellen, plannen te maken en plannen uit te voeren. Het onderwerp dat voor heel veel negatieve energie heeft gezorgd is de herindeling. Het is werkelijk verbijsterend waarom de politiek in de provincie zo halsstarrig vasthoudt aan het geloof van de herindeling. En zo ongelooflijk weinig respect heeft voor de feiten en voor de democratische uitkomst van de burgerraadpleging. Nu maar hopen dat het Parlement niet ook dat vreemde geloof aanhangt! Helga Kouwenhoven