Strijden voor zelfstandigheid

HAREN - Een aantal onafhankelijke partijen, waaronder Gezond Verstand Haren in de naam van fractievoorzitter Meinard Wolters, heeft op 26 november j.l. een gezamenlijke zienswijze over het Wetsvoorstel Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer gestuurd aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Meinard Wolters licht deze brief toe.

In de brief verwoorden de ondertekenaars dat “wanneer men tot een herindeling Groningen, Haren en Ten Boer wil komen, kan die alleen tot stand komen door de instemming van alle betrokken gemeenten. Die vrijwilligheid was evident om tot een ‘lichte samenvoegingsvariant’ te komen en is dat, wat de ondergetekenden betreft, nog steeds. Hierbij staat voorop dat de fusie tussen de gemeenten Groningen en Ten Boer geen ‘hinder’ mag ondervinden van een eventuele herindeling met de gemeente Haren.”

Geen draagvlak en groeiend wantrouwen

De brief vervolgt: “Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft een ruime meerderheid van Haren zich tijdens een burgerraadpleging tegen een fusie met de gemeente Groningen gekeerd. Op de vraag of men voor of tegen een fusie is heeft 74,5% gestemd. Daarvan heeft 74,1% van de stemmers tegen een herindeling gestemd. (…) Wij zijn van mening dat het in het proces van gemeentelijke herindelingen van evident belang is dat er geluisterd wordt naar democratische besluiten en meerderheden, dat je elkaars autonomie respecteert, dat moet je elkaar grenzeloos gunnen.“

Onjuistheden in het herindelingsproces

De ondertekenaars van de brief verwoorden onder meer de volgende onjuistheden in het herindelingsproces: “De financiële situatie van Haren zou er slecht voor staan en om die op te lossen zouden zijn geschrapt en lasten enorm zijn verhoogd; dit is niet waar: (…) de meerjarenbegroting is op orde, de algemene reserve wordt steeds aangevuld, er is geen voorziening geschrapt of verdwenen en voor het eerst sinds 20 jaar is de ozb (onroerendezaakbelasting) verhoogd (een gemiddelde stijging van 12% – KR). Gedeputeerde Staten geeft telkens aan dat het college van Haren akkoord is met de herindeling/lichte samenvoeging; dit is onjuist hetgeen in de collegebesluiten van Haren terug te lezen is.”

Welk probleem wordt opgelost

De brief sluit af met: “Van een wetsonderwerp waarin een herindeling volgens de wet arhi (algemene regels herindeling) wordt afgedwongen mag je verwachten dat het een oplossing biedt voor een serieus probleem. Het blijft voor ons echter volstrekt onduidelijk welk probleem wordt opgelost.“ Hierna wordt nog een aantal stellingen geformuleerd. De gehele brief Gezamenlijke zienswijze over het Wetsvoorstel Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer is te lezen via de volgende link: www.gezondverstandharen.nl/steun-van-lokalos-groningen-en-drenthe/

Toelichting

Voor een toelichting op de brief bezoekt uw verslaggever Meinard Wolters die naar eigen zeggen op “een gouden plekje” woont in het centrum van het dorp. Wolters vertelt dat hij in de politiek – bij Gezond Verstand Haren – is gegaan nadat hij op een inspreekavond over de herindeling geen gehoor vond. Wolters: “Onze zienswijze is bekend, waarbij ik wil aantekenen dat het herindelingsadvies van de provincie is gebaseerd op foute veronderstellingen. Het college heeft nooit ingestemd met herindeling (lichte samenvoeging). In het proces is veel misgegaan, er was geen aandacht voor de zelfstandigheid die de meerderheid van de bevolking van Haren wil. Verder heeft de gemeente een gezonde financiële huishouding met een stevige solvabiliteit. Om dit te bereiken heeft de gemeente een meerjarenbegroting opgesteld waarin bezuinigingen en verhoging van gemeentelijke lasten zijn opgenomen die uiteindelijk in 2023 een gezonde financiële huishouding oplevert. Zonder daarbij voorzieningen te schrappen en de lasten neer te leggen bij mensen die die lasten niet kunnen dragen. Hierdoor groeit het spaarpotje om eventuele tegenvallers op te vangen. Het blijft voor een gemeente altijd een vraag of wettelijke taken alleen kunnen worden uitgevoerd. Samenwerken met andere gemeenten is daarbij een optie. Herindeling is niet de enige oplossing. Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) zegt dat gemeentelijke herindeling geen effect heeft op de uitgaven of belastingdruk van gemeenten. Andere onderzoeken zeggen dat het samenvoegen van gemeenten geld kost. Het besluit ligt nu in handen van de Tweede en Eerste Kamer. Om Tweede Kamerleden te informeren heeft het college een boekje laten maken (ontworpen door Koos Staal – KR), waarin alle argumenten tegen de gedwongen fusie bondig worden samengevat en waar Haren voor wil staan. Binnenkort komen de leden van de vaste Kamercommissie naar Haren waarbij een aantal mensen kan inspreken. Hieruit blijkt dat het geen hamerstuk is en Haren een geval apart is.” Kees Romijn