Degelijk financieel beleid werpt vruchten af

HAREN - Dankzij een degelijk financieel beleid sluit de begroting 2018 van de gemeente Haren met een voordelig resultaat van € 2.449.000. Daarmee bedraagt het eigen vermogen van de gemeente Haren (ook wel Algemene Reserve) eind 2018  9,1 miljoen euro. In 2018 is de solvabiliteit 19%, waarmee de doelstelling van een solvabiliteit van 30% in 2023 haalbaar blijft. Solvabiliteit is een kengetal om aan te geven of een organisatie op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Door de toename van het eigen vermogen en het vergroten van de solvabiliteit versterkt de gemeente Haren haar financiële positie in lijn met de kaders die geschetst zijn in het verbeterplan Beterr Haren.

Voorzieningen blijven in stand en er komt ruimte om te investeren

Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) is blij met de vruchten die het degelijke financiële beleid afwerpt: “onze doelstelling is de financiële positie van Haren verder te versterken, onder andere door het vergroten van ons eigen vermogen en het realiseren van de voorgestelde bezuinigingen uit de begrotingen 2016 en 2017. Dit is nodig om eventuele financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De huidige begroting biedt naast een positief saldo ook ruimte om te investeren in nieuwe ontwikkelingen als het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2021, de Omgevingswet, de versterking van de gemeentelijke organisatie en de groei van Haren. Voorzieningen als het zwembad en de bibliotheek, maar ook het armoedebeleid kunnen wij op basis van de begroting 2018 in stand houden. Echter, voor wat betreft onze schuldpositie is er nog werk aan de winkel.”

Woonlasten staan in verhouding tot omliggende gemeenten

In het verbeterplan Beterr Haren is een evenwichtige balans opgenomen tussen lastenverzwaring en bezuinigingen om de financiële positie van Haren te verbeteren. Hieruit volgt dat ook voor 2018 de totale woonlasten voor de Harense inwoners omhoog gaan. De totale woonlasten worden gevormd door de onroerend zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor een éénpersoonshuishouden gaan deze omhoog met 7,9%, voor een meerpersoonshuishouden met 6,9%. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Haren liggen in 2017 op 875 euro per jaar. Dit neemt in 2018 toe tot 935 euro: een stijging van 60 euro per jaar. Met de voorgestelde verhoging van woonlasten blijft de gemeente Haren naar verwachting in de pas met de haar omringende gemeenten. Meer informatie De volledige begroting 2018 is te vinden via www.haren.nl.