Scholen in de knel

HAREN - De publieke tribune zat overvol bij de raadscommissievergaderingen van vorige week. Vooral de huisvesting van basisscholen trok veel toeschouwers.

Rieshoek De eerste vergadering begon met een vlammend betoog van Karin Bouwmeester van de projectgroep voor behoud van de Rieshoek. Dit gebouw in Noordlaren is sinds 2014 niet meer in gebruik als school en het is gebruikelijk dat de gemeente het dan verkoopt. De afgelopen jaren is de Rieshoek echter een centrum van allerlei dorpsinitiatieven geworden, volgens Bouwmeester “het pareltje van de burgerparticipatie”. Bewoners willen het oude schoolgebouw daarom kopen van de gemeente. Mevrouw Bouwmeester pleitte er voor dat de gemeente met een vraagprijs komt die gerelateerd is aan de boekwaarde (waarde zoals die geboekt is, dus incl. afschrijving) en niet aan de marktwaarde. Wethouder Stiekema krijgt binnenkort juridisch advies over de vraagprijs en zal binnen twee weken aan antwoord geven. Verschillende raadsleden ondersteunden de dringende vraag van de werkgroep om snel met kaders te komen om een goed bod te kunnen doen. Stationsgebied Er is een uitgewerkt plan voor het nieuwe stationsplein en de fietstunnel en medio 2018 wordt er begonnen met de werkzaamheden. Hans Sietsma (GL) vroeg of wethouder Mariska Sloot zich wil inspannen voor energieneutrale gebouwen. Dit blijkt al een punt van aandacht te zijn van de kopers. Verder stelde hij voor dat de grasvlakken bij de vijver een wat natuurlijkere uitstraling krijgen. De wethouder kon daar nog geen antwoord op geven en komt er later op terug. Nicolaassschool Bij de tweede vergadering zat er een afvaardiging van de Nicolaasschool met oranje helmen op de publieke tribune. De eveneens gehelmde directrice Alice Duursma wilde de gemeenteraad er nog eens goed van doordringen dat de situatie nijpend is. Van de negentien lokalen zijn er elf noodlokalen. “We hoeven geen luxe gebouw maar wel een gebouw waar we met z’n allen in kunnen!”. De bouw van een nieuwe school heeft jaren vertraging opgelopen door o.a. asbest, een beschermde dwergvleermuis en aardbevingsproblematiek. De plannen zijn inmiddels rond maar de financiering moet nog goedgekeurd worden. De Nicolaasschool draagt zelf €250.000,- bij in de kosten, waarvan €50.000,- door middel van sponsoring. Marjan Bachman (D66) vraagt meer duidelijkheid over de dekking van de resterende €750.000,-. Omdat er nu veel tegelijk moet gebeuren wordt het bedrag over meerdere jaren uitgesmeerd en wordt er voorlopig geleend uit een reservepotje. Wethouder Verbeek hoopt dat er na een besluit in de raadsvergadering, gauw gebouwd kan gaan worden. Helaas, een paar dagen na de vergadering bleek dat ook de Provincie, in het kader van de herindeling goedkeuring moet geven aan het project. Dat levert minstens dertien weken vertraging op. Brinkschool Ook de Brinkschool groeit uit zijn voegen. Het huidige noodlokaal voldoet niet meer dus komen er daarvoor twee in de plaats. In de toekomst wordt er een groter ruimtegebrek verwacht en daarom wordt er nu een haalbaarheidsonderzoek verricht naar een verhuizing naar de Rummerinkhof. Daar komt binnenkort een gebouw van het Zernikecollege leeg te staan. Dieta Praamstra (CU) voorziet dat er dan veel gaat veranderen voor de buurt omdat lagereschoolkinderen vaak met de auto naar school worden gebracht. Er wordt gekeken welke aanpassingen er nodig zijn wat betreft het verkeer. In de raadsvergadering van 29 mei worden deze onderwerpen verder besproken en eventuele beslissingen genomen. De vergaderingen zijn openbaar en ook te volgen op www.webcast.nl/haren. Helga Kouwenhoven