Een ingezonden brief over de afwikkeling aardbevingsschade

HAREN -  In Het Harener Weekblad van 5 april jongstleden stond een bericht over de afwikkeling van de aardbevingsschade, waarin werd gemeld dat gedupeerden een brief hebben ontvangen met de mededeling dat hun schade niet is veroorzaakt door aardgaswinning en derhalve niet voor vergoeding in aanmerking komt. Adviseur aardbevingsschade. J. Wierenga uit Haren plaatste een paar kanttekeningen daarbij in onderstaande ingezonden brief.

Het gaat hier niet om alle gedupeerden want in een flink aantal gevallen erkent de NAM de relatie tussen schade en mijnbouwactiviteiten en vergoedt deze. In het artikel wordt specifiek gedoeld op een groot aantal schadegevallen in het zogenaamde buitengebied. Hier zou, aldus experts van o.m. het Centrum Veilig Wonen de oorzaak van de schade moeten worden gezocht in langsrijdend verkeer, achterstallig onderhoud enz enz. De NAM biedt de gedupeerden in al die gevallen in plaats van een schadeloosstelling een voucher van € 1500,- . Bij acceptatie van dit bedrag en ondertekening van deze overeenkomst ziet de gedupeerde wel af van verdere vergoeding van schade nu en in de toekomst. Een aantal partijen waaronder politieke wijst terecht op deze consequenties. Zij adviseren daarom niet akkoord te gaan met de afkoop en te kiezen voor contra expertise en vervolgens eventueel de arbiter cq de rechter. Overigens is de gebiedsaanduiding ‘buitengebied’ achterhaald. Deskundigen waaronder geoloog P. v.d Gaag hebben aangetoond dat de bevingsproblematiek zich voor kan doen in een veel groter gebied dan Loppersum en omgeving. In feite van Lauwerszee tot aan de Dollard en voorbij Slochteren. Aardbevingen houden zich in onze provincie door de grillige opbouw van de bodem in beginsel niet aan geografische en of gemeentelijke grenzen.