Odd Fellows timmeren aan de weg

REGIO - Menigeen zal wel eens hebben gehoord van Lions, Rotary en Kiwanis, serviceclubs die over de hele wereld en dus ook in Nederland zijn verspreid. Ook de Orde van Vrijmetselaars is over het algemeen goed bekend. Minder bekend is de Orde van Odd Fellows die in ons land een kleine 100 loges telt, waarvan alleen al 27 in Groningen en Drenthe. Aan deze lage naamsbekendheid gaat, als het aan de Odd Fellows in het Noorden ligt, verandering komen. De Odd Fellows timmeren aan de weg…

In de eerste week van april treden de Odd Fellows-loges naar buiten en vinden er allerlei evenementen plaats, van lezingen en muzikale manifestaties tot open zittingen, die men als belangstellende kan bijwonen. Immigratie en onbehagen De start van de Odd Fellowweek in het Noorden vindt plaats op zaterdag 1 april in “’t Hof van Zuidlaren” in Zuidlaren met een symposium met verschillende sprekers. ’s Middags houdt de bekende politiek commentator prof. dr. Paul Scheffer een lezing over ‘Immigratie en onbehagen in Nederland en Europa’. Ongetwijfeld zal hij ingaan op de recente ontwikkelingen na de Tweede Kamerverkiezingen. Iedereen is welkom. Toegang hele dag: € 12,50 inclusief lunch met soep en consumpties, ontvangst vanaf 11:00 uur. Toegang alleen middaggedeelte met lezing en consumptie € 5,00, ontvangst vanaf 13:30 uur. Men kan inschrijven door overmaking van het gewenste bedrag op bankrekening NL15 RABO 0379 1493 11 t.n.v. Noorderkampement. Het middaggedeelte kan ook afzonderlijk worden bijgewoond na contante betaling aan de zaal. Lezingen in Stad In het Odd Fellowhuis te Groningen, W.A. Scholtenstraat 21, spreekt op 4 april dr. Marianne Vogel over ‘Het nieuwe ouder worden’. Ontvangst vanaf 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur. Entree gratis. Parkeren: UMCG of Boterdiep. Op 5 april is op dezelfde locatie een lezing over de geschiedenis van het enige Joodse echtpaar in Bedum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aanvang 20:00 uur. Vrij entree. In Sappemeer organiseren de Odd Fellow-loges eveneens op 4 april een ‘open zitting’ met enkele korte inleidingen omlijst door passende muziek. Ook krijgt u informatie over de rituelen en symbolen. Belangstellenden zijn welkom in het Odd Fellowhuis Borg Welgelegen, Vosholen60. Vrij entree. Ontvangst 19:45 uur. Aanvang 20:00 uur. Traditie en diepgang Kort door de bocht kan een Odd Fellow Loge worden omschreven als: een dames- of herensociëteit, gevat in een eeuwenoude traditie en met meer diepgang dan een gewone vereniging. Hiermee worden drie aspecten benoemd: gezelligheid en vriendschappelijke contacten, gebruiken die bij een eeuwenoude broederschap horen alsmede het zoeken naar zingeving en verdieping. In onze jachtige wereld waarin mensen meer en meer individualiseren, waarin social media pretenderen vele vriendschappen te kunnen bieden, vinden Odd Fellows rustdoor met enige regelmaat te verkeren in een kring van gelijkgestemden met wie men lief en leed kan delen en bij wie men echte vriendschap en verdieping kan vinden. Het ideaal van het Odd Fellowship is een broederschap onder alle mensen; dat lijkt erg hoog gegrepen en niet haalbaar. Odd Fellows vergelijken het wel met sterren en satellieten: ze zijn ongrijpbaar, maar men kan er wel zijn koers op uitzetten. Zo zoeken zij naar een koers in hun leven die in het teken staat van hun devies dat wordt verbeeld door het logo van drie met elkaar verbonden schakels: Vriendschap, Liefde en Waarheid. Door het geven van vriendschap, het betonen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid en zingeving streven Odd Fellows ernaar om hun idealen te verwezenlijken in de kring van mensen om hen heen. Geen sekte of religie Het Odd Fellowship is geen sekte of religie maar een levenshouding. De loges zijn samengesteld uit een bont gezelschap van gelovigen en atheïsten, van intellectuelen en arbeiders en van politici tot middenstanders. Basis is dat men zoekt naar wat bindt en niet naar wat mensen zou kunnen scheiden: door deze houding ontstaat een sfeer van verdraagzaamheid en harmonie. Odd Fellows komen eenmaal per week of per twee weken bijeen voor een zitting, een bijeenkomst in een ruimte rijk aan symboliek en traditie met muziek en een korte lezing van een van de leden. Daarna is er de nazitting in een andere zaal; hier ligt het accent op het sociale en culturele vlak, met ruimte voor uitwisseling van gedachten, voor onderling contact en gezelligheid. Deze twee delen vormen samen een logeavond: een oase van vriendschap en verdieping, een rustpunt in de waan van de dag.