Werken aan het Scharlakenbos

HAREN - Hoe is het Scharlakenbos ontstaan en hoe willen we dat het er uit gaat zien? Er worden mensen gezocht die willen werken in het bos en meedenken over het beheer. Deze maand was er een eerste bijeenkomst.

Op de bijeenkomst in sportkantine Scharlakenhof stond de geschiedenis centraal. Eppo vanKoldam (voormalig gemeentesecretaris) vertelde over het ontstaan van het bos. In 1844 heette de grond nog de Pieperspoelen en bestond het voornamelijk uit veen- en heidegrond. Rudolf de Sitter kocht het gebied voor een paar honderd gulden en maakte een begin met de ontginning. Er werd een boerderij gebouwd op de plek tussen de huidige begraafplaats en de Rijksstraatweg in: boerderij de Scharlakenhof. Wellicht een boerderij met scharlakenrode luiken? Na de dood van Rudolf de Sitter in 1857, verkocht zijnvrouw het landgoed met de boerderij aan Johan Quintus voor maar liefst 15.000 gulden. Een groot gedeelte van het gebied was toen al ontgonnen. In 1869 kwam het landgoed in handen van Carel Geertsema, de schoonzoon van de Johan Quintus. Er werden steeds nieuwe stukken aangekocht, zoals ook percelen in het tegenwoordige Felland. Pas rond 1900 werd het huidige eikenbos aangeplant. Door de invoering van kunstmest werden er andere percelen interessanter om te bewerken en eigenaar Geertsema ging er vanuit dat in dit gebied bosbouw meer zou gaan opleveren dan landbouw. Uiteindelijk werd er steeds meer bos door de gemeente aangekocht. Eerst voor de dr. Ebelsweg; dan voor de Geertsemaweg, het zwembad en het terrein van de ijsbaan en in 1977 de rest. Opvallend is dat er op geen enkele oude kaart een spoor is van de kleine pingo ruïne aan de noordwestkant van het bos. Een pingo ruïne is een meertje dat is ontstaan in de laatste ijstijd. Ruim 11.000 jaar geleden bevroor opgestuwd grondwater onder het grondoppervlak en vormde zo een soortijsbel. Na de ijstijd vulde het gat zich met water of met veen. Misschien was deze pingo ruïne gevuld met veen en is dat er pas later uitgegraven om te gebruiken als brandstof. Nu het Scharlakenbos niet meer bestemd is voor de productie van hout is het beheer van de gemeente er op gericht het bos gevarieerder en aantrekkelijker te maken. Daarom worden takken en omgevallen bomen met rust gelaten zodat er meer plekken zijn waar insecten en kleine dieren voedsel kunnen vinden en nesten bouwen. Braamstruiken worden juist weer weggehaald om ook andere plantensoorten een kans te geven. Een paar jaar geleden werd dit nog gedaan door de runderen die er leefden. Tijdens de eerste onderhoudsdag is er meer ruimte gecreëerd rondom de pingo ruïne. Er zijn braamstruiken weggehaald en wat jonge bomen omgezaagd. Er valt nu meer licht in het water, ook omdat er planten uit het water zijn weggehaald. De vrijwilligers werden begeleid door medewerkers van Landschapsbeheer Groningen. Er werd uitleg gegeven over het nut van het werk en uiteindelijk kan er ook nagedacht worden over manieren om het Scharlakenbos aantrekkelijker te maken voor inwoners van Haren. Willen we dat het bos opener wordt of juist dichter begroeid? Willen we dat er bankjes komen en nestkastjes of willen we juist dat het er natuurlijker uit gaat zien? Mensen die mee willen denken of een keer willen meewerken kunnen zich opgeven via e.schraa@landschapsbeheergroningen.nl Helga Kouwenhoven