Start pilot Gebiedsaanpak landschap Gorecht

ONNEN -   Op maandag 23 januari brachten gedeputeerde Henk Staghouwer en wethouder Mariska Sloot een werkbezoek aan de landschapsploeg van Landschapsbeheer en de gemeente Haren, die onlangs in Onnen is gestart met het onderhoud van de houtwallen. Daarmee markeerden zij de start van het project ‘Gebiedsaanpak landschap Gorecht’, waarbij zowel werkzoekenden, professionals, vrijwilligersgroepen als bewoners worden ingezet.

In dit project werken Landschapsbeheer, de gemeente Haren, ANV Stad en Ommeland, de provincie en de natuurbeheerders samen aan een duurzaam beheer van het landschap.  Het beheer van de houtwallen, meidoornhagen, poelen en dobben in het gebied wordt uitgevoerd met inzet van werkzoekenden, professionals, vrijwilligers en bewoners. De projectpartners hebben de afgelopen jaren al samen gewerkt aan het herstel en de aanleg van diverse nieuwe houtwallen en meidoornhagen. Daarvoor was een breed draagvlak en ontvingen zij veel waardering. Voor een duurzaam beheer waren echter nog geen middelen beschikbaar. Alle partijen zijn dan ook erg blij dat hierin met het nieuwe project voor zes jaar is voorzien. Pilotproject De brede samenwerking en actieve aanpak van het beheer, maken het tot een bijzonder project. De partners willen dan ook samen een aanpak ontwikkelen om het landschap duurzaam en betaalbaar te kunnen beheren ook na de projectperiode.  Daarbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke betrokkenheid en rol van de bewoners. In het project is daarom ruimte voor een flexibele aanpak zodat alle kansen en ontwikkelingen die zich voordoen kunnen worden benut. De ervaringen en resultaten van deze pilot moeten daarnaast ook leiden tot een werkwijze voor het beheer van het landschap, die ook in andere gebieden toepasbaar is. Voordelen voor alle partijen De aanpak biedt voordelen voor alle betrokken partijen. Zo wordt het bijzondere landschap van Gorecht duurzaam in stand gehouden. Ook wisselen de beheerders in het landschap kennis en informatie uit en stemmen hun beheer op elkaar af. Daarnaast kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt scholing en werkervaring opdoen, waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Tenslotte hebben de burgers van Haren de kans om mee te werken aan- en invloed uit te oefenen op het verfraaien van het gebied waar ze straks zelf van kunnen genieten. Grote waardering gedeputeerde Staghouwer en wethouder Sloot Gedeputeerde Staghouwer sprak zijn waardering uit voor de aanpak binnen het project: “Deze aanpak spreekt me aan: samen de schouders eronder zetten om te zorgen dat het landschap goed wordt beheerd. Dat is helemaal in lijn met het Landschapsconvenant dat door de provincie en partners in het landschap is getekend. Ik ben dan ook verheugd dat deze afspraken nu hier in het veld in praktijk worden gebracht onder coördinatie van Landschapsbeheer Groningen. Ook heb ik veel waardering voor de actieve bijdrage van de agrariërs en voor de prominente rol die de gemeente Haren in dit project vervult.  Daarmee laat zij in woord én daad zien hoe waardevol het landschap voor haar en haar inwoners is! De inzet van enthousiaste mensen die verder willen in het groen en hier scholing en ervaring opdoen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten, is natuurlijk een prachtige meerwaarde van dit project.” Ook wethouder Sloot van de gemeente Haren is enthousiast: “Er komen in dit project zoveel mooie en waardevolle dingen samen. Allereerst is er de verbinding die gelegd wordt tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en professionals, vrijwilligersgroepen en bewoners. Een zeer waardevolle samenwerking, waar wij als gemeente Haren erg trots op zijn. Het is prachtig te zien dat zoveel verschillende doelgroepen zo enthousiast aan het werk zijn om het gebied Gorecht weer in ere te herstellen. Met de uitvoering van een project als dit doet Haren zijn bijnaam ‘De groene parel van het Noorden’ zeker eer aan.” Meehelpen? Vrijwilligers en bewoners die willen meehelpen aan het beheer van het landschap, of anderszins een bijdrage willen leveren aan het project zijn van harte welkom. Ze kunnen zich melden bij Landschapsbeheer Groningen: 050-5345199. Het pilotproject Gebiedsaanpak landschap Gorecht wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Haren, Stichting Gebiedsfonds Drentsche AA, Comité Regio Groningen Haren en eigenaren.