Burgercomité Haren waarschuwt minister Plasterk

HAREN - Burgercomité Haren stelt donderdag 12 januari dat de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, wordt misleid om Haren snel bij Groningen te voegen. 

1. Provincie manipuleert (ontwerp) herindelingsadvies voor minister van BZK door feiten en omstandigheden bewust onjuist weer te geven Ten onrechte wordt indruk gewekt dat het met de weerstand vanuit gemeenteraad en bevolking tegen een gedwongen samengaan met Groningen herindeling wel meevalt. Ook wordt de minister voorgespiegeld dat kan worden ingezet op een zogenoemde ‘lichte samenvoeging’, waarbij alleen de gemeenten Haren en Ten Boer worden opgeheven. Een sterke wens van de gemeenten Groningen en Ten Boer. Aan de twee voorwaarden die de minister zelf hieraan heeft gesteld, wordt echter niet voldaan: er is geen overeenstemming tussen de drie gemeenten over toepassing van deze herindelingsvariant, omdat Haren herindeling afwijst. Er is ook geen bestuurlijk akkoord over het personeel van de drie gemeenten. Haren heeft het personeelsconvenant tussen Groningen en Ten Boer niet ondertekend.  2. Lokale democratie buitenspel gezet  Provincie heeft geen enkel begrip getoond voor het raadsbesluit van Haren in september 2016 niet langer mee te werken aan een gedwongen herindeling, die bij een burgerraadpleging in 2014 door een ruime meerderheid van de kiezers (opkomst 74,5%) is afgewezen. Alsof een autonome gemeente zich niet mag verzetten tegen een provincie. Om toch haar plannen door te kunnen drukken, heeft de provincie buiten de raad van Haren om mevrouw Kool aangesteld om de belangen van het personeel van Haren te behartigen bij de opstelling van een personeelsconvenant. En die van de inwoners van Haren bij het opstellen van een bestuursakkoord. Volkomen in strijd met ons staatsrechtelijk stelsel. 3. 650 negatieve zienswijzen uit Haren niet serieus en objectief beoordeeld  De provincie had bij het kort geding dat het Burgercomité Haren had aangespannen tegen de provincie, verzekerd dat de zienswijzen zorgvuldig en zonder vooringenomenheid zouden worden behandeld. Zo is het niet gebeurd. Alles wijst erop dat de zienswijzen met een zoekmachine zijn geanalyseerd op een aantal vooraf bepaalde onderwerpen. Voor deze onderwerpen is in de reactienota het provinciale standpunt nogmaals uiteengezet. Aan veel argumenten is voorbijgegaan. Op geen enkel onderwerp hebben zienswijzen geleid tot bijstelling van het standpunt van de provincie. Dit is onbehoorlijk en getuigt niet van respect voor wie de moeite namen een zorgvuldig onderbouwde zienswijze tegen de beoogde herindeling in te dienen. De woede in Haren over het optreden van de provincie is groot.  4. Herindeling van bovenaf in strijd met landelijk en provinciaal beleid Kabinet en parlement hebben voorkeur voor herindeling van onderop. Slechts in twee omstandigheden kan een provincie hiervan afwijken door een herindeling van bovenaf te beginnen. Namelijk wanneer sprake is van een jarenlange discussies tussen gemeenten over herindeling zonder reëel zich op resultaat of van “urgente problemen die ALLEEN met herindeling kunnen worden opgelost”. Van beide was bij Haren geen sprake. Ten onrechte zegt de provincie in het herindelingsadvies dat zij heeft gehandeld in lijn met het landelijke beleid. Uitgangspunt van het provinciale beleid is dat herindeling niet door de provincie wordt opgelegd. Het college van GS van Groningen heeft in september 2015 vastgelegd dat het “niet eigenstandig gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om herindelingsvoorstellen te doen, als daarvoor geen draagvlak bij de betrokken gemeenten bestaat.”   Ook hebben GS laten weten dat zij de gemeenten in staat te stellen zelf oplossingen te vinden voor hun problemen. “Het wordt in beginsel aan de gemeenten overgelaten om hun eigen keuzes te maken met betrekking tot hun bestuurlijke toekomst.”  In lijn hiermee heeft Haren heeft gekozen voor behoud van zelfstandigheid en een verbeterplan gemaakt om de zes problemen die in diverse rapporten zijn geconstateerd, op te lossen. Toch heeft de provincie besloten om Haren te dwingen tot een herindeling met Groningen en Ten Boer. Het waarom is nooit gemotiveerd. En ook niet waarom alleen bij Haren wel en bij andere gemeenten in de provincie Groningen niet. Door in te grijpen heeft de provincie Haren de kans ontnomen  aan te tonen dat het wel degelijk zelfstandig kan blijven. Dit staat allemaal niet in het herindelingsadvies.  5. Doelbewust Haren negatief neerzetten  Bij gebrek aan valide argumenten heeft de provincie ervoor gekozen de situatie van Haren als heel zorgelijk af te schilderen, ook in het herindelingsadvies.  Haren zou bijna failliet zijn = NIET WAAR Haren kan zijn wettelijke taken nu al niet uitvoeren = NIET WAAR Haren kan niet rekenen op samenwerking omliggende gemeenten = NIET WAAR Alles wat Haren tegen deze ongefundeerde oordelen van de provincie heeft ingebracht, wordt door de provincie genegeerd. Voortdurend wordt erop gewezen dat in vijf rapporten problemen zijn geconstateerd. Maar dat Haren in zijn verbeterplan een goed antwoord heeft gegeven, wordt verzwegen. Dat COELO heeft geoordeeld dat “Haren met voldoende politieke wil zijn financiële probleem zelf kan oplossen door uitvoering van het gemaakte ombuigingsplan” is weggestopt in een bijjlage bij het herindelingsadvies. De begroting 2017/meerjarenbegroting 2018-2020 bevestigt het gelijk van COELO. Haren is hard bezig zijn algemene reserve te vergroten en zijn te grote schuld te verlagen. Desondanks schetst de provincie in het herindelingsadvies een somber beeld van het financiële perspectief van Haren, zonder de begroting 2017 van Haren te hebben beoordeeld.   6. Provincie heeft nooit willen luisteren naar bezwaren van raad en inwoners van Haren  Bij zijn aantreden heeft college van GS een andere bestuursstijl aangekondigd: een open bestuursstijl op basis van VERTROUWEN en VERANTWOORDELIJKHEID is ons uitgangspunt voor de komende vier jaar. “Dit betekent zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Luisteren en in gesprek gaan met. Meer mét mensen in plaats van óver mensen. Geen regie van bovenaf, maar elkaar ruimte geven en ondersteunen.” Dit bleek niet te gelden voor de inwoners van Haren. Daar hebben GS nooit naar willen luisteren. GS waren niet geïnteresseerd in hun bezwaren en zorgen. Zij wisten zij zelf wel wat het beste voor de inwoners van Haren is. De bestuursstijl van CDA, CU, D66, GL en SP blijkt nóg regentesker dan die van de vorige coalitie. 7. Met stoom en kokend water   De wettelijke termijn voor een herindelingsproces is maximaal 16 maanden. Omdat Groningen en Ten Boer haast wilden maken, heeft de provincie die beperkt tot 10 maanden. Hierdoor was er geen tijd om aandacht te besteden aan de gevolgen van de beoogde herindeling voor de inwoners, de woonmilieus, de voorzieningen, de lokale lasten en het landschap van Haren. Evenmin aan het financiële perspectief van ‘Groot Groningen’, dat door de verslechterende kengetallen van gemeente Groningen niet florissant is, al beweert de provincie dit wel. Het is heel schadelijk voor Haren en voor het vertrouwen van haar burgers in de politiek en in het bestuur en de bureaucratie van de Stad. De provincie heeft hiervoor nooit oog gehad. In een brief heeft Burgercomité Haren de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, hiervan op de hoogte gebracht.