Bestuursovereenkomst herindeling Groningen, Ten Boer en Haren

HAREN -   De colleges van Groningen en Ten Boer hebben een bestuursovereenkomst vastgesteld. Hierin staan concrete afspraken over bijvoorbeeld het behoud van de groene gebieden tussen Groningen en Haren en tussen Groningen en Ten Boer. Tot en met 2040 wordt er in ieder geval niet gebouwd in de groene longen tussen de stad en Haren, ook niet na een herindeling. 

In de overeenkomst is ook vastgelegd hoe de nieuwe gemeente zal zorgen voor de nabijheid van het bestuur en blijvend goede dienstverlening.

Negen thema’s

De bestuursovereenkomst gaat in op thema’s die inwoners, zo bleek uit de reacties op het herindelingsontwerp, belangrijk vinden. De negen thema’s waarover concrete afspraken zijn gemaakt, zijn: -Het groene karakter en bijbehorende natuurwaarden. -De identiteit, aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van dorpen, kernen en buitengebieden. -De sociale en fysieke infrastructuur en de voor de dorpen, wijken en kernen unieke betrokkenheid. -Voorzieningen in dorpen, wijken en kernen. -De gemeentelijke dienstverlening en fysieke en digitale nabijheid. -De nabijheid van bestuur en politiek. -Economie en bedrijvigheid. -Procesaanpak gemeentelijke lasten en heffingen. -Samengaan landelijk en stedelijk gebied: gevolgen voor cultuur, werkwijze en bedrijfsvoering nieuwe gemeente De gemeente Haren heeft niet meegedaan met het overleg omdat de gemeenteraad heeft bepaald dat er op geen enkele wijze wordt meegewerkt aan een herindeling. Het is daardoor ook niet duidelijk of de gemeenteraad van Haren mee mag beslissen over de overeenkomst. De overeenkomst is tot stand gekomen met inbreng van Marga Kool. Zij behartigt op verzoek van de provincie Groningen de belangen van de inwoners en ondernemers van Haren. De concept-bestuursovereenkomst wordt voor definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van Groningen en Ten Boer en wordt daarna meegezonden met het herindelingsadvies naar het ministerie van BZK.