College Gedeputeerde Staten presenteert herindelingsadvies

GRONINGEN - In het herindelingsproces van Groningen, Haren en Ten Boer zijn deze week twee belangrijke stappen gezet. Gedeputeerde Staten stelden de voordracht aan Provinciale Staten tot vaststelling van het herindelingsadvies vast. De colleges van Groningen en Ten Boer ondertekenden een personeelsconvenant, samen met Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren.

Het herindelingsadvies is een actualisering van het herindelingsontwerp van 13 september 2016. Aanpassingen zijn mede gebaseerd op de 1127 zienswijzen op het herindelingsontwerp. Na behandeling en vaststelling door Provinciale Staten wordt het document aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden. De definitieve besluitvorming over de herindeling vindt plaats in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Zienswijzen

In totaal zijn 1127 zienswijzen ingediend op het herindelingsontwerp. Van de zienswijzen van inwoners en maatschappelijke organisaties komen 950 uit de gemeente Haren, 91 uit de gemeente Groningen, 7 uit de gemeente Ten Boer en 68 vanuit andere gemeenten en provincies. In totaal hebben 11 bestuurlijke organisaties een zienswijze ingediend. In zijn totaliteit is 59,9 % van de zienswijzen negatief, 39,4 % positief en is 0,7 % neutraal. Van de ontvangen zienswijzen van inwoners en (maatschappelijke) organisaties uit de gemeente Groningen zijn 61 zienswijzen positief en 30 negatief. Vanuit de gemeente Haren gaat het om 613 negatieve, 333 positieve en 4 neutrale zienswijzen. Daarvan komen 859 zienswijzen uit de woonplaats Haren: 546 negatief, 310 positief en 3 neutraal. Vanuit de gemeente Ten Boer zijn 4 positieve, 2 negatieve en 1 neutrale zienswijze ontvangen. GS heeft de zienswijzen verwerkt in een reactienota, die samen met alle geanonimiseerde zienswijzen als bijlage in het herindelingsadvies is opgenomen. Op basis van de reactienota zijn de zienswijzen in het herindelingsadvies verwerkt.

Inhoud zienswijzen

In de zienswijzen geven zowel de voorstanders als de tegenstanders van de herindeling hun mening over verschillende thema’s, zoals de rol en de aanpak van de provincie, de bestuurskracht van de gemeente Haren en de nieuwe gemeente, en het draagvlak voor de herindeling. In de reactienota geven Gedeputeerde Staten antwoord op de ingediende zienswijzen.

Bestuursovereenkomst

Verder worden in de zienswijzen veel aandachtspunten aangedragen voor de nieuwe gemeente. Over deze thema’s maken de gemeenten Groningen en Ten Boer – met inbreng van Marga Kool als verbindingspersoon voor de gemeente Haren – afspraken in een bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst wordt het toekomstperspectief van de nieuwe gemeente uitgewerkt. De belangrijkste zaken die op dit gebied in de zienswijzen naar voren zijn gebracht, zijn: – aandacht voor de afstand tussen bestuur en inwoners, bijvoorbeeld door het opstellen van een goed wijken-, dorpen- en kernenbeleid, werken met dorpsraden of andere vormen van decentrale organen of nieuwe/ innovatieve vormen van burgerparticipatie; – behoud of versterken van voorzieningen in de dorpen, waaronder ook een decentraal gemeentelijk loket; – evenwichtigheid in de belangen van de stad en die van de dorpen; – behoud en versterken van de verschillende identiteiten en gemeenschappen; – behoud van de groene zone en landschappelijke kwaliteiten.

Personeelsconvenant

In het personeelsconvenant staat dat medewerkers die op 1 februari 2017 in vaste dienst zijn van de gemeente Ten Boer en de gemeente Haren op de datum van de herindeling in vaste dienst van de nieuw te vormen gemeente komen. Dat geldt ook voor de medewerkers die op basis van ‘beschut werken’ op die datum in dienst zijn van de gemeente Haren. In het convenant staat ook dat er tot aan de herindeling een ‘open arbeidsmarkt’ komt om onderling vacatures uit te kunnen wisselen. Indien de gemeente Haren dat wenst kunnen hieraan ook medewerkers van Haren meedoen. De nadere uitwerking van het personeelsconvenant vindt plaats in overleg met de vakbonden. Het personeelsconvenant wordt deze week ondertekend door de burgemeesters van Groningen en Ten Boer, en door Marga Kool als verbindingspersoon voor Haren. Het convenant is door de ondernemingsraden van de 3 gemeenten goed ontvangen.

Haren

Het gemeentebestuur van Haren heeft in september 2016 aangegeven niet meer met de provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer te willen overleggen over het herindelingsproces. Daarom heeft het college van GS Marga Kool aangesteld als verbindingspersoon om de belangen, wensen en zorgpunten van inwoners, medewerkers en (maatschappelijke) organisaties van Haren in te brengen in het personeelsconvenant en de bestuursovereenkomst die de gemeenten Groningen en Ten Boer voorbereiden. Zij heeft aangegeven blij te zijn met de constructieve wijze waarop het overleg met de gemeentebesturen van Groningen en Ten Boer tot nu toe verloopt. Voor meer informatie over de herindeling zie: www.herindelingghtb.nl