Burgercomité Haren daagt provincie voor rechter

HAREN -  Burgercomité Haren spant samen met een groep van 25 inwoners van de gemeente Haren een kort geding aan tegen de provincie Groningen. De provincie wil dat de gemeente Haren wordt samengevoegd met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Het burgercomité vindt de manier waarop de provincie hierbij te werk gaat, onrechtmatig. Het kort geding vindt plaats op 16 november 2016 in de rechtbank in Groningen.

Volgens Burgercomité Haren houdt het provinciebestuur zich niet aan zijn toezegging dat een herindeling niet van boven wordt opgelegd en druist het optreden van de provincie in tegen de bestuursstijl die het provinciebestuur in het collegeakkoord heeft beloofd. Hierin staat: “Luisteren en in gesprek gaan met. Meer mét mensen in plaats van óver mensen. Geen regie van bovenaf.” Gustaaf Biezeveld, woordvoerder Burgercomité Haren: "Uit onder meer een burgerraadpleging van 19 maart 2014 blijkt dat de meerderheid van de bevolking van Haren tegen een samenvoeging is met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Ook de gemeenteraad van Haren is in meerderheid tegen samenvoeging. De inwoners willen dat Haren niet wordt samengevoegd met de gemeenten Groningen en Ten Boer omdat zij de kernwaarden woonklimaat, groene woonomgeving, hoog voorzieningenniveau en korte lijnen tussen gemeente en inwoners willen handhaven. De gemeente Haren voert haar taken volgens hen naar behoren uit, maar vooral de eenzijdige manier waarop de provincie deze kwestie benadert, is tegen het zere been van de inwoners.  Waarom de inwoners beter af zouden zijn met een samenvoeging met Groningen, zoals het provinciebestuur beweert, is nog steeds niet aangetoond. De provincie heeft het besluit tot herindeling in hoofdzaak gemotiveerd door te wijzen op het in haar ogen kwetsbare financiële perspectief van Haren. De gemeenteraad heeft ter verbetering van de financiële situatie echter een ombuigingsprogramma vastgesteld. Met de uitvoering ervan is al een begin gemaakt. Binnen enkele jaren is de financiële huishouding van de gemeente Haren weer op orde. Of dat voor de gemeente Groningen ook geldt, is onbekend. Het provinciebestuur weigert de inwoners en de raad van Haren hierover te informeren." Gustaaf Biezeveld is teleurgesteld in het provinciebestuur: “Het Burgercomité heeft samen met een aantal inwoners op allerlei manieren geprobeerd het provinciebestuur op andere gedachten te brengen. Het optreden jegens de inwoners en de raad van Haren is in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Er wordt niet naar hen geluisterd. Dit handelen is een overheid onwaardig. Het ondermijnt het vertrouwen in de overheid en de democratie. Hieraan moet een einde komen. Omdat het provinciebestuur dit zelf niet inziet, wordt de hulp van de rechter ingeroepen.” Burgercomité Haren denkt dat de Hareners beter af zijn bij een zelfstandig Haren en roept tegenstanders van de herindeling op om 16 november naar de rechtbank in Groningen te komen. De zitting begint om 13.30 uur in de grootste rechtbankzaal. Voor wie geen stoel meer in deze zaal kan krijgen, is er gelegenheid om in een andere zaal via een videoscherm de zitting te volgen.