Gemeente Haren presenteert sluitende begroting 2017

HAREN - Evenwichtige mix tussen bezuinigingen en lastenverhoging. De begroting 2017 van de gemeente Haren is sluitend. Het uitgangspunt van deze begroting is Beterr Haren; het verbeterprogramma in het kader van de duurzame zelfstandigheid van Haren.

Om een zelfstandig Haren te kunnen zijn en blijven, was een evenwichtige verdeling tussen lastenverhogingen voor inwoners en bezuinigingen op voorzieningen en organisatie van groot belang. Op deze wijze kan de gemeente Haren ervoor zorgen dat het eigen vermogen toeneemt om in de toekomst meer flexibiliteit te krijgen in de begroting en eventuele tegenvallers beter op te kunnen vangen.  Versterking financiële positie Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) licht toe: “het is belangrijk de financiële positie van Haren te versterken, zeker gezien de wens een zelfstandige gemeente te blijven. Wij gaan in de periode 2017-2020 dan ook begrotingsoverschotten creëren oplopend van 1,2 miljoen euro in 2017 en 2,3 miljoen euro in 2018 en de jaren daarna. Zo vergroten wij ons eigen vermogen, oftewel onze Algemene Reserve, met 8 miljoen euro om meer vet op onze botten te krijgen. Dit kan echter niet zonder offers te brengen. Zo moeten wij bezuinigen op voorzieningen en onze organisatie en krijgen inwoners te maken met lastenverhoging. Echter, wij hebben in onze begroting geprobeerd dit zo evenwichtig mogelijk vorm te geven en dit binnen alle redelijkheid te doen.” Lastenverhoging De lastenverhoging voor inwoners bestaat uit een verhoging van de totale woonlasten. Deze worden gevormd door de onroerend zaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Voor een éénpersoonshuishouden gaan deze omhoog met 5,6%, voor een meerpersoonshuishouden met 4,3%. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in Haren liggen in 2016 op 833 euro per jaar. Dit neemt in 2017 toe tot 869 euro: een stijging van 36 euro per jaar. Ter vergelijking: op basis van de gemiddelde WOZ-waarde in Haren zijn in 2016 de woonlasten in Groningen 915 euro, in Hoogezand-Sappemeer 862 euro en in Slochteren 827 euro. Met de voorgestelde verhoging van woonlasten blijft de gemeente Haren naar verwachting in de pas met de haar omringende gemeenten. Bezuinigingen Naast het vergroten van de gemeentelijke inkomsten door lastenverhoging, wordt er ook bezuinigd op de te maken kosten de komende jaren. Zo wordt er verder bezuinigd op de gemeentelijke organisatie, beleid en voorzieningen. De voorgestelde bezuinigingen vinden voor 2018 bijvoorbeeld plaats in de sectoren sport, cultuur, recreatie en het sociaal domein. Voor 2017 zijn nog geen bezuinigingen op voorzieningen voorgesteld. Ook zijn de gemeentelijke investeringen nog eens onder de loep genomen en worden deze waar mogelijk op een andere manier of een ander moment gedaan. Tezamen met de lastenverhoging voor inwoners wordt hiermee de financiële positie van de gemeente Haren dusdanig versterkt dat Haren duurzaam zelfstandig is en kan blijven. Nieuwe indeling begroting De begroting 2017 is conform de nieuwe wetgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgesteld. Hierdoor is de begroting toegankelijker  en beter vergelijkbaar met andere gemeenten. Meer informatie Op www.haren.nl vindt u de gehele ontwerpbegroting 2017. Deze begroting wordt nog besproken in de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op 7 november a.s., waarna deze door de raad wordt vastgesteld.