Harense inwoners geven Marga Kool wensenlijst mee

HAREN - Op hun thema-avond van 6 oktober die de PvdA Haren organiseerde om een stem te geven aan inwoners die kansen zien in de gemeentelijke herindeling  spraken zo’n veertig mensen mee. Opvallend was dat meer vanuit trots op de mooie gemeente Haren werd gesproken over het behoud van voorzieningen en kansen voor de toekomst, dan vanuit angst voor de grote gemeente Groningen. Het leverde een enorme lijst op van concrete wensen om in te brengen bij de besprekingen met Groningen en Ten Boer  over de te sluiten bestuursovereenkomst voor de herindeling.

Een kleine greep uit die wensenlijst : Naast dorp en wijkwethouders en ambtelijke coördinatoren per dorp en wijk komt er ook een plattelandswethouder met een coördinator voor het buitengebied. De nieuwe gemeente ontwikkelt een apart plattelandsbeleid voor het landelijke gebied. De vele culturele en sportactiviteiten in Haren blijven behouden met toegankelijke tarieven. Er worden geen grote tariefstijgingen geaccepteerd, ook niet vanuit Haren zelf de komende twee jaar nog voor de herindeling. Er komt een gemeentelijke dienst in het gemeentehuis van Haren, bijvoorbeeld een dienst “gebiedsgericht werken” of een dienst “natuur en milieu”. Verder blijft daar een algemeen gemeentelijk loket en het zorgloket. Zo wordt het gemeentehuis een soort wijkgebouw dichtbij en toegankelijk voor de inwoners. Het behoud van arbeidsplaatsen in het gebouw is ook goed voor de winkeliers in het centrum. In de Hortus in Haren en in natuur en landschapsonderhoud worden werkplekken gemaakt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt een stimuleringsplan gemaakt met win-win mogelijkheden voor werkgelegenheid aan de ene kant en natuur, milieu en duurzaamheid aan de andere kant. In Haren worden door inbreiding en verbouw binnen de bebouwde kom kleinere woningen voor starters en ouderen ontwikkeld. Het proces van herindeling gaat namelijk gewoon door De PvdA fractieleden in de gemeenteraad gaven de stand van zaken aan. Lammie Schuiling : “Wij staan in de herindelingsstand. Wij willen geen welles-nietes meer omtrent de herindeling. Dat vreet alleen maar energie. Wij willen inhoudelijk praten over meer bestuurskracht, over innovatie in beleid, over balans tussen het landelijke Haren en Ten Boer en het stedelijke Groningen”.  Ton Sprenger :Het proces van herindeling gaat gewoon verder. Tot 16 november kunnen inwoners zienswijzen indienen bij de provincie. Op de site van kansrijk Haren komen binnenkort voorbeelden te staan om te gebruiken bij het schrijven van uw eigen zienswijze. Intussen praten de gemeenten de komende maanden door over de te sluiten bestuursovereenkomst waarin herindelingszaken meer concreet worden uitgewerkt en afgesproken. Haren is daar niet bij omdat de coalitie en de wethouders hebben besloten om niet verder mee te praten. Het is daarom heel belangrijk dat inwoners rechtstreeks Marga Kool, de burgemeesters en andere betrokkenen bij de onderhandelingen voeden met informatie”. Uit de zaal komt de suggestie om deze betrokkenen uit te nodigen voor een gesprek over de zojuist gemaakte wensen en kansenlijst. Het bestuur van de PvdA Haren, bij monde van voorzitter Theo Sieling : “Dat idee pakken wij op. Binnenkort komt sowieso een totaalverslag beschikbaar met alle genoemde wensen en kansen voor de nieuwe gemeente.”