Zorg en wettelijke taken

HAREN - “Sterkere gemeenten nodig voor betere dienstverlening”, staat er in de herindelingskrant van de provincie. Hoe is die dienstverlening in Haren geregeld?

Vanaf 2015 zijn overheidstaken in het sociaal domein(participatie, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning) overgeheveld naar gemeentes: de decentralisatie. Het idee is dat gemeentesde zorg beter en dichter bij de burgers kunnen regelen, met als doel een betere dienstverlening en besparing op de kosten. Haren heeftin vergelijking met andere gemeentes inmiddels veel voorzieningen om mensen in een vroeg stadium hulp te bieden. Inwoners worden hierdoor sneller geholpen en zo hoeven zij niet direct een beroep te doen op zwaardere en duurdere zorg. Er zijn bijvoorbeeld ook in Haren mensen met financiële problemen. Humanitas en ouderenbonden bieden hier hulpmaar als de problemen erger worden komen mensen al gauw uit bij schuldsaneringstrajecten en de Kredietbank. De gemeente heeft nu afspraken gemaakt met twee lokale administratiekantoren om mensen met financiële problemen te begeleiden. Door elke maand samen de financiën door te nemen wordt voorkomen dat er schulden ontstaan. Een ander voorbeeld is de cursus mindfulness voor mantelzorgers. Een groot deel van de mantelzorgers heeft stressklachten of is overbelast. De cursus biedt steun en handvaten en leert hen meer tijd voor zichzelf te creëren zodat hun draagkracht wordt verhoogd. Ze doen hierdoor beduidend minder vaak een beroep op hulp. De vele voorzieningenhebben inmiddels al voor een terugloop van de kosten gezorgd bij de pgb’s (persoonsgebonden budget). Dat is maar goed ook want er moet flink bezuinigd worden. Hinke de Boer, beleidsmedewerker jeugd: “De schaal van Haren maakt dat direct contact mogelijk is met inwoners en instellingen. Dat maakt het makkelijker om laagdrempelige voorzieningen te organiseren die ook aansluiten bij de vraag van de inwoners”. Dat er complexe vraagstukken spelen op het sociaal domein die een kleine gemeente niet aan zou kunnen,herkennen de Boer en haar collega niet helemaal. Margot IJlst, beleidsbedewerker WMO: “We moeten wel voldoende kennis en mogelijkheden hebben, ook al zijn er maar twee hele zware gevallen. Door de korte lijnen kun je dingen echter vaak directer regelen”. De Boer ziet wel complexe vraagstukkenin de jeugdhulp, waarvoor kleine gemeentes door hun schaal inderdaad niet voldoende kennis in huis hebben. Jeugdhulp is een groot onderdeel van het sociaal domein geworden en gaat van dyslexiebehandelingen tot specialistische jeugd-ggz en intramurale voorzieningen. Maar omdat de 23 Groningse gemeentes in een regionaal samenwerkingsverband voor jeugdhulp opererenwordt dat goed ondervangen. Beide beleidsmedewerkers zien het belang van een goed aanbod van lokale voorzieningen zodat mensen minder snel gebruik hoeven te maken van zwaardere zorg. IJlst: “Als inwoners vragen hebben, bel naar de gemeente en ga niet lopen tobben. Dat is heel belangrijk! Het WIJZ-team van de gemeente kan meedenken over wat je nodig hebt”. Het WIJZ-team is de toegang voor vragen over werk, inkomen, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. U vindt het WIJZ-team in het gemeentehuis of u kunt bellen naar nummer 14-050. Zie voor meer informatie: http://www.haren.nl/zorg-welzijn/de-harense-rotonde_43947/ Helga Kouwenhoven