Haren moet toestemming vragen bij belangrijke uitgaven

HAREN - De provincie Groningen heeft Haren onder financieel toezicht geplaatst. Dit financieel toezicht is aangekondigd op 13 september en met B&W besproken op 15 september 2016. De raad en B&W van Haren zijn per brief, gedateerd 20 september, nogmaals op de hoogte gebracht. Wat houdt dat in eigenlijk in, onder financieel toezicht staan?

De wetgeving rond herindelingen (Arhi) maakt dit bijzondere toezicht mogelijk; het is direct na het herindelingsbesluit op 13 september ingegaan. Het Harense college van B&W is daardoor verplicht om bij voorgenomen belangrijke uitgaven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten te vragen. Besluiten waarop dit toezicht betrekking heeft Het gaat om college- en raadsbesluiten, die (kunnen) leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, verlaging van bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen. Zulke besluiten moeten ter goedkeuring aan GS en aan de andere fusiegemeenten worden toegestuurd. Het betreft dus in de eerste plaats de programmabegroting, alsmede de begrotingswijzigingen. Het toezicht zal onder een 'zwaar' regime worden toegepast. Het betreft:
  • Begrotingen, kader-, voor-, najaarsnota's en jaarrekeningen;
  • Begrotingswijzigingen;
  • Beleidsnota's met financiële gevolgen;
  • Aankopen en verkopen van onroerend goed;
  • Rechtspositiebesluiten;
  • Wijziging van financiële systematiek (organisatie), bijvoorbeeld een geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen;
  • Geldleningen: vooralsnog niet voorleggen, wel onderling afstemmen;
  • Belastingverordeningen;
  • Besluiten betreffende personeelsaangelegenheden (o.a. rechtspositieregelingen).