Protestspoor richting zelfstandigheid krijgt vorm

HAREN -  Eind juni jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen besloten dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 samen moeten voegen. Dit geheel tegen de zin van de gemeente Haren, waar een meerderheid van de gemeenteraad op 15 juni jl. besloot zelfstandig te willen blijven. Volgend op deze besluiten bewandelt Haren nu twee sporen: Haren werkt mee aan het opstellen van een herindelingsontwerp met Groningen en Ten Boer én volgt daarnaast een ‘protestspoor’ om haar zelfstandigheid voort te kunnen zetten.

Dit protestspoor krijgt inmiddels vorm. Allereerst is er op 12 juli jl. namens het college van B&W een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van Groningen, waarin het college haar ongenoegen uitspreekt over het besluit tot samenvoeging en de gang van zaken. In deze brief worden ook de vervolgstappen van de gemeente Haren vermeld. Brief aan minister Plasterk Eén van deze vervolgstappen is de brief die op 21 juli jl. namens het college van B&W  aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gestuurd is, met daarin het dringende verzoek het besluit van GS om samen te moeten voegen met Groningen en Ten Boer te vernietigen of in ieder geval voorlopig te schorsen. Redenen hiervoor zijn onder andere de volgende: het ontbreken van draagvlak zowel bij de politiek als onder de inwoners van Haren voor de samenvoeging, GS negeert het democratisch genomen besluit tot zelfstandigheid van de gemeenteraad van Haren en het rapport Beterr Haren dat aan moet tonen dat Haren zelfstandig kan blijven, is door GS niet inhoudelijk besproken en weerlegd, evenals de benodigde ombuigingsvoorstellen. Kortom, de gemeente Haren vindt het optreden van de provincie in deze onwenselijk, ontijdig en onrechtmatig en doet daarom een dringend beroep op de minister. Beterr Haren Daarnaast geeft de gemeente Haren uitvoering aan het plan ‘Beterr Haren’, wat moet leiden tot een voldoende bestuurskrachtig en financieel toekomstbestendig Haren om zelfstandig te kunnen blijven. In het plan staan zes onderwerpen centraal: toekomstvisie, bestuurskracht, burgerparticipatie, ambtelijke organisatie, financiële toekomstbestendigheid en regionale samenwerking. Meer informatie De brieven aan Gedeputeerde Staten van Groningen en minister Plasterk over de onwenselijkheid van de samenvoeging vindt u vanaf 3 augustus a.s. op www.haren.nl.