VVD bekent kleur

VVD - fractie Haren, leggen hun standpunt uit.

Net als een hoop inwoners van Haren wil de VVD het liefst gaan voor een zelfstandig Haren. We herkennen en erkennen de sentimenten die leven en begrijpen de gevoelens dat een zelfstandig Haren een diep gekoesterde wens is. We hebben de keuze uit twee hele mooie mogelijkheden: een zelfstandig Haren of een buitengewoon aantrekkelijk alternatief : Groot Groningen. Onze ambitie is een vitale groene woonplaats of woongemeente waarbij het aantrekkelijk leven, wonen, werken ondernemen en recreëren is. Voor een zelfstandig Haren is naar de mening van de VVD een financieel robuuste gemeente nodig. De VVD heeft onderzocht of die ambitie kan worden bereikt met de uitvoering van Beterr Haren. Of houden we dan een heel ander Haren over, een Haren wat niet bij onze ambitie past.  

Financiële situatie

Ondanks het feit dat de gemeente Haren nog nooit onder enige vorm van financieel toezicht heeft gestaan is de financiële situatie van Haren zorgelijk. Volgens het rapport Beterr Haren is de gemeente zeer beperkt in staat om tegenvallers op te vangen terwijl we vrijwel zeker weten dat de tegenvallers komen. Haren zal de komende 15 jaren zeer strikt moeten bezuinigen om tot een aanvaardbare solvabiliteit te komen van 30% in 2030.

Rapport Deloitte

Het Rapport van Deloitte –wat wij niet in twijfel trekken- geeft 5 kritisch punten aan die zijn overgenomen in het rapport Beterr Haren: 1.Er is een sluitende begroting, maar exploitatie is weinig beïnvloedbaar wegens hoge apparaatskosten en kapitaallasten. Tevens zijn reeds bezuinigingen ingevoerd die moeilijk te realiseren zijn en waarvan voor een deel niet wordt verwacht dat deze in 2016 gerealiseerd worden. Tevens zijn er grote onzekerheden mbt daling inkomsten sociaal domein en bijhorend hoog uitgavenniveau. 2.Weerstandvermogen is beperkt, reserves minimaal en voor deel beklemd. 3.Schuldenpositie blijft hoog, ondanks de afbouw. 4.In begroting is deel toekomstige (nog te realiseren opbrengst) reeds verwerkt. 5.Lokale lasten zijn hoog en bieden weinig ruimte tot verhoging.

Grote opgave

Al met al staat de zelfstandige gemeente Haren voor grote opgaven waarvan de VVD zich of en hoe die te realiseren zijn. We moeten meer doen met meer geld. De verkoop van gemeentelijk vastgoed en doordecentralisatie van scholen biedt op korte termijn geen of weinig soelaas. Daarnaast geloven wij ook niet dat op de onderbezette en op sommige punten overbelaste ambtelijke organisatie nog verder kan worden bezuinigd. Blijft over het bezuinigen op de voorzieningen zoals het zwembad, de dorpshuizen, de bibliotheek, de sportvoorzieningen en culturele voorzieningen. Inmiddels weten door B&A groep die eveneens heeft geconstateerd dat de oplossingen uit Beterr Haren onvoldoende zijn. Naast het schrappen in de voorzieningen rest ons dan nog steeds een gemeente die de komende 15 jaren stilstaat: niet kan investeren, niet kan innoveren, geen nieuw beleid kan maken, geen ontwikkelingen kan oppakken. Is dat het perspectief wat wij onze inwoners willen bieden?

Aantrekkelijk alternatief

Of kiezen we dan liever voor een buitengewoon aantrekkelijk alternatief? Opgaan in een krachtige bestuurlijke eenheid, die één verrijkte dynamische agenda kan realiseren voor Stad en ommeland. Deze gemeente is financieel robuust en beschikt over een organisatiekracht om burgerkracht te faciliteren, sociale cohesie te stimuleren en maatwerk te leveren op diverse schaalniveaus. Inderdaad zijn sommige lasten in Groningen hoger, zoals de OZB. Maar die zal in een zelfstandig Haren sowieso ook stijgen. Wat krijgen we er in de nieuwe gemeente voor terug? Een gemeente die een investeringsbudget heeft van 20 miljoen Euro, met daarnaast nog een herindelingsbijdrage van 10 miljoen Euro. Van deze gelden zullen alle inwoners van de nieuwe gemeente profiteren. Dan zou wellicht vrij parkeren tot de mogelijkheden behoren. Toerisme en recreatie in Haren staan in de kinderschoenen, maar heeft veel potentie, zoals het Geopark met Unesco status waar zowel Groningen als Haren zijn toegetreden, de ontwikkeling van de Hortus en de beide meren. Dit vergt echter investeringen, die zullen met een krachtige organisatie van de gemeente Groot Groningen tot ontwikkeling kunnen komen. Tevens biedt de nieuwe gemeente kansen tot investeren Daarnaast gaan wij er vanuit dat een kernenbeleid zoals Groningen dat nu kent ook in Groot Groningen plaats biedt voor maatwerk op diverse schaalniveaus zoals in het sociaal domein. Al met al constateert de VVD dat een samengaan met Groningen & Ten Boer de meest duurzame oplossing is, dan maken we onderdeel uit van een gemeente die kansen biedt voor ontwikkeling, investeren en doorgroeimogelijkheden. Opgaan in een krachtige bestuurlijke eenheid, die één verrijkte dynamische agenda kan realiseren voor Stad en ommeland.