Statenvergadering Provinciale Staten

GRONINGEN - Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering op 20 april 2016 onder andere debat gevoerd over de gemeentelijke herindeling.

Op verzoek van de fracties van de VVD en de PVV is gesproken over de brieven behorend bij het agendapunt gemeentelijke herindeling. Provinciale Staten hebben debat gevoerd over de herindeling in het algemeen en het rapport Grenzeloos gunnen. Ook werd er gesproken over burgernabijheid en gemeentelijke financiën na herindeling. Het referendum over herindeling gehouden in Haren in 2014 en het besluit van GS om een arhi-procedure te starten voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer kwamen ook aan de orde. Verder spitste het debat zich toe op het wel of niet beëindigen van het open overleg voor zowel Noord- als centraal Groningen en de mogelijkheid tot het verlengen van de reactietermijn van de gemeente Haren met een maand. Er werden 6 moties ingediend die zijn verworpen.

Harener Weekblad