Een open brief aan aan het kabinet

GRONINGEN - . In een open brief aan het kabinet van 11 april jongstleden doen twaalf gemeenten uit het aardbevingsgebied en de provincie Groningen een dringend beroep op het kabinet om bij de Voorjaarsnota voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

Open brief

Geachte Kabinet, Namens de inwoners van Groningen roepen wij u in gezamenlijkheid op in de komende voorjaarsnota extra financiële middelen beschikbaar te stellen om Groningen weer perspectief te geven. Wij vinden dit een nationale verantwoordelijkheid waaraan u zich verplicht heeft. Voldoende financiële middelen en instrumenten zijn naar onze opvatting een absolute voorwaarde om de Nationaal Coördinator Groningen (verder NCG) van voldoende slagkracht te voorzien en om gezamenlijk via uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen te werken aan herstel van geschonden vertrouwen. Uitvoering Meerjarenprogramma In december 2015 is meerjarenprogramma vastgesteld. Daarin staat de veiligheid centraal maar wordt tegelijk voorgesorteerd op de toekomst van het gebied. Herstel van schade en versterken van woningen gaan daarom hand in hand met verduurzamen en levensloopbestendig maken. Publieke voorzieningen zoals onderwijs en zorg, versterken en/of vernieuwen wij met een blik op de toekomst. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet in de uitvoering van het programma. Bijeenkomsten waarop wij, samen met de NCG, de uitvoeringsplannen presenteren maken duidelijk dat er grote belangstelling en betrokkenheid is bij het MJP, maar ook dat er veel scepsis is over de daadwerkelijke bereidheid van de NAM en de rijksoverheid om in oplossing van de problemen te investeren. Er bestaat geen vanzelfsprekend vertrouwen in het welslagen van de plannen. Het is onze overtuiging dat dit vertrouwen alleen kan worden opgebouwd door consequent uitvoering te geven aan het programma en daarmee herkenbare resultaten te boeken. Dit geldt voor alle beleidsterreinen, van schadeherstel en versterking, parallelle programma's van verduurzaming en levensloop bestendig maken van woningen en bijvoorbeeld sectorale plannen voor onderwijs en zorg. Met andere woorden op het individuele huisadres én in het publieke domein. Ook noemen wij de continuering van de regeling waardevermeerdering, waarover de Tweede Kamer twee moties aangenomen heeft. Financiële middelen In het nationaal bestuurlijk overleg in december 2015 is de noodzaak van extra financiële middelen om de NCG in staat te stellen om in goede samenwerking met ons en met de inwoners tot een vertrouwenwekkende uitvoering van het meerjarenprogramma uitgebreid met u aan de orde geweest. U stelt in uw brief van 18 december 2015 vast dat er aanvullende middelen nodig kunnen zijn om daar waar de bestaande budgetten voor versterking, leefbaarheid en kansrijk Groningen binnen de eerder vastgestelde middelen uit het bestuursakkoord en de betreffende begrotingen van overheden en instellingen tekort schieten, toch toekomst bestendig te investeren. U heeft daarom de NCG gevraagd inzichtelijk te maken wat de omvang is van deze eventueel benodigde middelen. Afsluiting Voldoende financiële middelen en instrumenten zijn naar onze opvatting een absolute voorwaarde om de NCG van voldoende slagkracht te voorzien én om gezamenlijk via uitvoering van het meerjarenprogramma te werken aan herstel van geschonden vertrouwen. Wij rekenen er nu op dat u uw verantwoordelijkheid neemt om ons gezamenlijk in staat te stellen om met de uitvoering van Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen tot een nieuwe balans van lusten en lasten te komen. Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer, Winsum en provincie Groningen

Harener Weekblad