Reactie Gedeputeerde Staten op zelfstandigheid gemeente Haren

HAREN - Gedeputeerde Staten stuurde een brief aan B&W op 15 maart jongstleden tevens in afschrift aan de Harense raad waarin gesteld wordt dat het college op 1 juni met een antwoord moet komen op de geconstateerde knelpunten in het rapport.

"Met het college is afgesproken dat voor de zomer bepaalt wordt op welke wijze de in het rapport geconstateerde knelpunten structureel worden oplossen, uiterlijk 1 juni aanstaande".

Wat vooraf ging

Maandag 7 maart hebben het college en gedeputeerde P, Brouns overleg gevoerd over het uitgelekte rapport 'Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren' van bureau B&A. In het rapport wordt de centrale onderzoeksvraag "Heeft de gemeente Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief?" beantwoord met "Nee, tenzij". Deze uitkomst maakt het nodig dat de gemeente Haren de mogelijke oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten op korte termijn nader gaat onderzoeken". Conclusie Gedeputeerde Staten: "Op grond van het rapport en onze kennis van de regionale context en ontwikkelingen, kan dit in onze ogen in dit stadium alleen nog op zinvolle wijze gestalte krijgen in overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer, aangezien de andere gemeenten in uw omgeving reeds vergaand in herindelingstrajecten zijn gevorderd".