College Haren ziet kansen om zelfstandig te blijven

HAREN - Tot ieders verrassing lekte vorige week, op 4 maart, het onderzoeksrapport over de zelfstandigheid van Haren uit.

Het rapport geeft antwoord op de vraag: “Heeft de gemeente Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief?”

Perspectief

Het college van de gemeente Haren ziet, ondanks dat het rapport kwetsbaarheden van de gemeente aan het licht brengt, ook perspectief. "Het college ziet kansen om zelfstandig te blijven, mits er oplossingen voor de kwetsbaarheden gevonden worden," aldus het persbericht van de gemeente.

College Haren ziet kansen om zelfstandig te blijven

Wethouder Michiel Verbeek: “het college vindt het rapport zeer waardevol. Er staan veel zaken in die we herkennen en waarvan het goed is dat deze nu ook door een objectief onderzoeksbureau worden benoemd. Hoewel de nadruk in het rapport ligt op onze kwetsbaarheden, moeten wij niet voorbij gaan aan het feit dat er ook heel veel goed gaat. Wat te denken van de conclusie dat Haren de wettelijke taken goed uitvoert en deze systematisch aanpakt. Ook volgt uit het rapport dat het bestuur en de ambtelijke organisatie goed bereikbaar zijn en de lijnen kort. De gemeente kent een aanpakcultuur, bijvoorbeeld voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. En de financiële positie van Haren is aan de beterende hand. Dit biedt kansen voor de toekomst.”

Kwetsbaarheden

De positieve punten uit het rapport laten echter onverlet dat er ook kwetsbaarheden zijn. In de kern zijn dat de volgende punten: 1. Door nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe maatschappelijke opgaven en de ambities van raad en college neemt de druk op de uitvoeringscapaciteit van Haren verder toe. Dit terwijl er ook een bezuinigingsopdracht geldt van 450.000 euro op de uitvoeringscapaciteit. 2. Het rapport geeft aan dat er financiële risico’s zijn en blijven, ondanks dat de financiële positie van Haren de afgelopen jaren beter is geworden. 3. Uit het rapport blijkt dat een toekomstvisie met een perspectiefvol, gedeeld en gedragen beeld van de toekomst van de gemeente Haren nodig is. 4. De gemeenteraad pakt onvoldoende de kaderstellende rol. Het college en de ambtelijke organisatie brengen de raad niet goed genoeg in stelling om die rol te pakken.

Eindconclusie rapport en het vervolg

"De genoemde kwetsbaarheden maken dat de eindconclusie van het rapport is dat Haren niet zelfstandig kan blijven, tenzij… De komende periode gaat gekeken worden hoe invulling gegeven kan worden aan deze ‘tenzij’. Wat moet er gebeuren om zelfstandig te kunnen blijven?" zegt Verbeek. Tijdens twee openbare commissievergaderingen op 14 en 21 maart a.s. vindt bespreking van het rapport plaats. Eerst krijgt de raad tijdens de raadscommissie op 14 maart a.s. een presentatie over het rapport en de kans om hierover vragen te stellen. Vervolgens wordt het rapport tijdens een extra commissievergadering op 21 maart a.s. inhoudelijk besproken. Naar verwachting geeft het college voor 21 maart een eerste procesmatige aanzet voor de invulling van de ‘tenzij’.