Bestuur en directie PPS sturen brief aan gemeenteraad en college B & W inzake scholenkwestie

HAREN - Naar aanleiding het voorstel van het college om het besluit over de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof aan de nieuwe raad van Groningen over te laten, sturen het bestuur en de directie van de Peter Petersenschool (PPS) de leden van de gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders een brief. In deze brief geeft de PPS aan dat de uitvoering van het gemeenschappelijke plan van de scholen wèl tot een verantwoorde komst van de Brinkschool aan de Rummerinkhof kan leiden. De redactie ontving ook deze brief, u leest hem hier.

Geachte leden van de gemeenteraad en college van Burgemeester en Wethouders,

Na maandenlange discussie ligt er nu een finaal voorstel van het college m.b.t. de huisvesting van de Brinkschool en verkeersafwikkeling aan de Rummerinkhof. Het college stelt voor de besluitvorming door te schuiven naar de nieuwe gemeenteraad van Groningen.

Ons is tijdens de laatste ouderavond op de PPS door een aantal fracties gevraagd, aan te geven waar de zorgen van de PPS liggen t.a.v. de eventuele verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof en welke mogelijke oplossingen er ons inziens nog zouden kunnen zijn.

Wij hebben hierover intern uitvoerig gesproken. De insteek is daarbij, zoals steeds de afgelopen maanden, constructief en oplossingsgericht geweest. Dit overleg heeft tot een aantal randvoorwaarden geleid, waarbinnen wij mogelijkheden zagen voor een verantwoorde verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof. Op uitnodiging van de Brinkschool hebben we daar op bestuurs- en directieniveau met elkaar over gesproken. Dit overleg heeft tot een gezamenlijk plan geleid, dat bij uitvoering kan leiden tot een veilige en ruimtelijk inpassing van de Brinkschool in het betreffende plangebied. Het verkeersvrij maken van het gemeenschappelijke plein tussen de scholen en het schrappen van de parkeerplaatsen binnen het ‘plangebied’ zijn daarbij de voornaamste voorwaarden. Zonder deze voorwaarden zien wij een veilige en ruimtelijke inpassing van de Brinkschool aan de Rummerinkhof als onmogelijk. Ook hierover zijn wij altijd klip en klaar geweest.

Het college heeft op basis van nieuwe ambtelijke adviezen besloten voor te stellen een besluit over deze verhuizing aan de nieuwe raad van Groningen over te laten. Grondslag hiervoor is de overtuiging van een deel van het college dat het gemeenschappelijke plan van beide scholen niet uitvoerbaar zou zijn. Enkel de verantwoordelijk wethouder is overtuigd van de haalbaarheid en heeft t.a.v. het schrappen van de fietsroute herhaaldelijk zijn voorkeur uitgesproken. Wij waarderen in deze zijn politieke standvastigheid op dit punt.

Het nieuwe B&W-voorstel betekent voor Brinkschool en Peter Petersenschool een nieuwe periode van onzekerheid en onduidelijkheid.

Wij blijven als PPS overtuigd dat uitvoering van het gemeenschappelijke plan van de scholen tot een verantwoorde komst van de Brinkschool aan de Rummerinkhof kan leiden.

Mocht de raad dit voorstel echter niet integraal overnemen, dan stellen we voor dat de raad in het overdrachtsdocument een aantal harde voorwaarden vastlegt, die voor de nieuwe Groningse raad een helder kader bieden:

● geen dislocaties voor beide scholen.

● een duurzaam veilige verkeersstructuur rond de Rummerinkhof ,

● een uitdagende en ruime speel- en leeromgeving rond de betreffende scholen (gestoeld op

de landelijke situering van de Harener scholen).

Mocht u als raadsleden (of anderszins betrokkene) nog vragen hebben over het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met de directie van de Peter Petersenschool, 050-5350566 (mobiel: Tom Verbeek: 06-29423688).

Wij wensen u wederom veel wijsheid toe bij de voorbereiding en besluitvorming op dit zeer complexe dossier.

Met hartelijke groet namens bestuur en directie van de Peter Petersenschool,

Tamara Baron en Tom Verbeek