VVD over de gemeentelijke herindeling: laat de feiten voor zich spreken

Haren - De VVD Haren maakt zich zorgen over hoe het allemaal gaat rond de gemeentelijke herindeling van Haren. Lees hieronder wat de partij er van vindt:

Rondom de discussie over de bestuurlijke toekomst van Haren verschijnen de laatste tijd verschillende berichten in de pers die reden geven tot zorg. De VVD fractie in de gemeente Haren maakt zich zorgen over de gemeentelijke financiën, de methodiek en de relatie met de provincie. Om met dat laatste te beginnen: gedeputeerde Wilpstra wil vasthouden aan de planning om eind dit jaar tot een besluit te komen en ziet daarbij geen ruimte voor een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Haren. Nu heeft wethouder Verbeek juist ingestoken op verlening van het proces tot januari om extra stappen in bouwen en daarmee zo veel mogelijk burgers te betrekken bij de discussie. Waarom doen die paar weken nu zoveel stof opwaaien? Draagvlak is immers cruciaal en de insteek van het college is om aan de hand van een zorgvuldig proces de besluitvorming voor te bereiden. In dat licht is een beperkte hoeveelheid extra tijd wel te verdedigen. Dit doet echter geen recht aan de gemaakte afspraken met de provincie die niet alleen met de gemeente Haren te maken heeft maar diverse gemeenten aanspoort om stappen te zetten in de gemeentelijke herindeling. Wij roepen beide D66 bestuurders op om hier samen uit te komen: we mogen verwachten dat zij hierin dezelfde taal spreken en samen in staat zijn om te voorkomen dat een meningsverschil over de benodigde tijd een spaak in de wielen zou steken. De VVD maakt zich ook zorgen over de methodiek. Een omvangrijk proces is mooi maar het moet wel leiden tot beantwoording van de hamvraag: is er een probleem, zo ja hoe ziet het probleem er uit en wat kunnen de verschillende opties bijdragen aan het oplossen van dit probleem? Het gaat erom na te gaan in hoeverre een zelfstandig voortbestaan / samenwerkingsverband / fusie met andere gemeente een oplossing biedt voor gesignaleerde problemen. Dat is voor de VVD de basis voor besluitvorming en wij roepen het college op om deze insteek als leidraad te gebruiken. De gemeenteraad heeft bewust een zelfstandig voortbestaan als één van de te onderzoeken opties opgenomen in haar opdracht aan het college en het zou methodisch onjuist zijn om de huidige situatie / zelfstandig voortbestaan buiten beschouwing te laten. Wij vinden het zorgelijk dat de gedeputeerde bij voorbaat een zelfstandig voortbestaan uitsluit. De VVD pleit er juist voor om de feiten te laten spreken en op voorhand niet de ogen te sluiten voor uitkomsten van het huidige onderzoek. Bij de start van de herindelingsdiscussie in de provincie Groningen heeft de Commissie Jansen diverse zorgpunten benoemd waar gemeenten een oplossing voor moeten zoeken. Voor Haren geldt dat veel van deze zorgpunten niet / in beperkte mate spelen. Dat geldt nadrukkelijk niet voor de financiële positie: de gemeentelijke begroting baart de nodige zorgen. De VVD heeft tijdens de Algemene Beschouwingen de voltallige raad opgeroepen om ander gedrag te laten te zien en zich een betere schatkistbewaarder te tonen. Sterker nog: als we de gemeentelijke financiën niet op orde krijgen beperken we ons zelf in de keuzevrijheid voor de gemeentelijke toekomst want dan is een zelfstandig voortbestaan geen reële optie. Alle opties openhouden en een zorgvuldig besluitvormingsproces vraagt dus om een financieel degelijk beleid, een juiste methodiek als onderbouwing van de te maken keuze en een correcte omgang met de provincie. VVD fractie gemeente Haren Titian Oterdoom Ietje Jacobs - Setz